Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – zmiany od 01.01.2019 roku

Do 100 litrów nastąpi zwiększenie zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Dotychczasowy limit wynosił 86 litrów. Wprowadzono także dodatkowo limit zużycia oleju napędowego w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z posiadanych przez niego faktur VAT i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na 1 litr oleju napędowego. W przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego do prac z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Ponadto uregulowano sposób określenia limitu zużycia oleju napędowego w przypadku chowu lub hodowli bydła. Zgodnie z tym przepisem limit ustalany będzie, jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 30, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza Duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – DJP to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Zatem producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego w przypadku bydła będzie musiał określić średnią roczną liczbę DJP bydła w swoim gospodarstwie. Będzie mógł ten stan określić na podstawie wystawionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu o stanie bydła wyrażonym w DJP na koniec każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w pierwszej transzy należy składać wraz z załączonymi fakturami VAT w terminie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

image_pdfimage_print