Zgłoś się po odbiór „Koluszkowskiej Karty Mieszkańca”

Przypominamy, że od 1 października 2021 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zaopatrzyć się w „Koluszkowską Kartę Mieszkańca”, która umożliwia korzystanie ze zniżką z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, realizowanej przez samorząd na terenie Gminy Koluszki. Do tej pory wydano 170 kart. W przyszłości Koluszkowska Karta Mieszkańca ma rozbudowywać się o kolejne zniżki, związane na przykład z atrakcjami w Lisowicach. Do programu mogą przystępować również lokalni przedsiębiorcy, oferując posiadaczom Karty stosowne zniżki. Przystąpienie odbywa się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji i zawarcie z gminą stosownego porozumienia.

 

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?

  1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Koluszki;
  2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/opiekuna prawnego;
  3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wniosku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;
  4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

 

W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Po odbiór należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić stosowny wniosek. Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością przedłużania; natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł. Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest wyłącznie osobiście, za pokwitowaniem odbioru.

 

Zakres zniżek przysługujących uczestnikom programu „Koluszkowska Karta Mieszkańca”

 

Edukacja publiczna

– zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w danym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 (Karta umożliwia zatem pozostawienie dziecka w przedszkolu na dłużej niż 5 godzin dziennie, bez ponoszenia opłaty za 100 dodatkowych godzin opieki nad dzieckiem). Darmowe godziny przypisane są do jednej Karty.

 

Opieka nad dziećmi do lat 3

– opłata za pobyt dziecka w żłobku – 10%

 

Kultura

– opłata za zajęcia w MOK – 10%

– bilety do kina – bilet ulgowy z KKM

 

Sport i rekreacja

– opłata za wynajem hali sportowej – 10%

– opłata za lodowisko – bilet ulgowy z KKM

– baseny zewnętrzne – bilet ulgowy z KKM

image_pdfimage_print