KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 

 

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,  prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji  na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Za taki obszar uznaje się teren, na którym skupione są negatywne zjawiska takie jak: bezrobocie, ubóstwo, niski poziom edukacji, przestępczość czy niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym.

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki. Załącznik do prezentowanej uchwały stanowi Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która potwierdza spełnienie przesłanek ich wyznaczenia zgodnie z treścią art. 9 i 10 ustawy z dnia 15.10.2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023).

 Zachęcamy do udziału w konsultacjach w terminach oraz formach określonych w poniższym ogłoszeniu Burmistrza Koluszek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Koluszek

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki przeprowadzone zostaną w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 18 lipca  do godz. 17:00 w formie:

  1. a) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 18 lipca 2017 roku do godziny 17:00;
  2. b) zbierania uwag ustnych przez cały czas trwania konsultacji – uwagi należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, do członków zespołu powołanego do przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie od  19 czerwca 2017 roku do 18 lipca 2017 roku do godziny 17:00 (pokój 202, 203, 209, 222 II piętro);
  3. c) spotkania konsultacyjnego wraz z debata publiczną, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w dniu 20.06.2017 o godzinie 16,00, którego celem będzie omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koluszki;
  4. d) badania ankietowego mieszkańców prowadzonego w formie badania PAPI realizowanego bezpośrednio przez ankieterów, do dnia 23 czerwca 2017 roku.

Formularze konsultacji będą dostępne:

– w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w  Koluszkach – wersja papierowa,

– na stronie internetowej www. koluszki.pl w zakładce Rewitalizacja – forma elektroniczna,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach pod adresem http://www.koluszki.samorzady.pl/.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 można przekazać:

  1. a) wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres opinie@koluszki.pl wpisując w temacie maila: “Rewitalizacja- wyznaczanie obszaru – formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu);
  2. b) wrzucając do urny dostępnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).

Nie będą uwzględniane uwagi i opinie:

– przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna;

– złożone z datą wpływu przed dniem 19 czerwca 2017 roku lub po godzinie 17:00 w dniu 18 lipca 2017 roku.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print