Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Koluszek z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania z budżetu Gminy Koluszki sterylizacji i kastracji psów właścicielskich pochodzących z terenu Gminy Koluszki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i § 7 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2020 roku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/27/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2020 roku zarządzam, co następuje:

 • 1. O dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem psa, mieszkająca na terenie Gminy Koluszki, w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 875).
 • 2. 1. Za wykonany zabieg sterylizacji lub kastracji psa będzie udzielane dofinansowanie w wysokości 100 zł.
 1. Jeśli koszt zabiegu będzie niższy od kwoty wymienionej w § 2 ust. 1, refundacji podlega kwota widniejąca na przedłożonym rachunku lub fakturze.
 • 3. 1. Czas trwania akcji rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia i trwa do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki na ten cel.
 1. Ilość dotacji przyznana na wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji psów będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020.
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia oraz jego pozytywne rozpatrzenie przez Burmistrza Koluszek.
 3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji psów będą dofinansowane właścicielom, którzy dopełnią obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Właściciel psa zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
 4. Wnioski należy składać do Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
 5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.
 6. O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.
 7. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.
 8. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi, zostanie ono wykreślone z listy zwierząt zakwalifikowanych do wykonania zabiegu.
 9. W przypadku wykreślenia zwierzęcia z wykazu do udziału w przedmiotowej akcji zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę z wykazu, które nie zostało wcześniej zakwalifikowane ze względu na przekroczenie ustalonego limitu zabiegów sterylizacji lub kastracji.
 • 4. 1. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Koluszki do zwierząt stanowiących ich własność.
 1. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do udokumentowania wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji i poniesionych z tego tytułu kosztów rachunkiem lub fakturą wystawioną na wnioskodawcę przez lekarza weterynarii wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty za usługę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza Koluszek, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku.
 2. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 21 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury za wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji. Jeśli przedstawione zostały kopie dokumentów, należy przedłożyć oryginały do wglądu lub potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 3. Dofinansowanie wypłacane będzie jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print