Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Koluszkach, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 (część niska) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)
 4. Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki za rok 2020:
 5. Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
 6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za rok 2020 w Gminie Koluszki (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2020 (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży – – materiały źródłowe w punkcie 9
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2020 (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży – materiały źródłowe w punkcie 9
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Analiza Sprawozdania finansowego Gminy Koluszki za rok 2020.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2020:
 6. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Koluszek z wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2020 rok. (druk nr 6)
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koluszki – debata (druk nr 7)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania (druk nr 8)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek:
 11. Odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach.
 12. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. (druk nr 9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki Programu pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca” (druk nr 10) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8. (druk nr 11) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzież
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Koluszki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok szkolny 2021/2022. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Słotwiny, obręb Słotwiny. (druk nr 14) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb Świny. (druk nr 15) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Żakowice, obręb Żakowice. (druk nr 16) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 2. (druk nr 17) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
 22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki, a Gminą Brzeziny o przystąpieniu przez Gminę Koluszki do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz roboty remontowe ulicy Naftowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją”. (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.
image_pdfimage_print