Zanika bezrobocie

Na koniec grudnia 2016 r. w Gminie Koluszki zarejestrowanych było 906 bezrobotnych. Oznacza to, że na przestrzeni minionych czterech lat bezrobocie spadło o ponad 430 osób, czyli aż o jedną czwartą (grudzień 2013 r. – 1340 bezrobotnych, grudzień 2014 r. – 1123, grudzień 2015 r. – 977). I spada nadal, bowiem na początku listopada 2017 r. wyniosło już tylko 809 osób.

Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w 2016 r., 13 proc. były to osoby z prawem do zasiłku. Na bezrobocie nie ma wpływu płeć. W naszej gminie niemal równo po połowie, dotyka ono zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (220 osób), oraz w przedziale wiekowym 35-44 lata (221 osoby). Najmniej bezrobotnych to osoby w wieku studenckim 18-24 lata (102 osoby). W grupie wiekowej 50+ odnotowano 112 bezrobotnych, a po 60. roku życia 82 osoby.

Wykształcenie a bezrobocie

Każdy kolejny rok potwierdza, że poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe mają ogromne znaczenie na rynku pracy. Podczas gdy z wykształceniem wyższym odnotowano 105 bezrobotnych, a po liceum ogólnokształcącym 130, o tyle już po ukończeniu szkoły zasadniczej zawodowej zarejestrowano 257 bezrobotnych, a po szkole gimnazjalnej 229. Bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym było 185.

Podobnie jak w poprzednich latach wśród bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem, zdecydowanie więcej jest kobiet (73 kobiety na 105 mężczyzn). Podobna tendencja występuje wśród osób po ukończeniu liceum ogólnokształcącego (88 kobiet na 130 mężczyzn). Z kolei wśród bezrobotnych z najniższym wykształceniem bezsprzecznie prym wiodą mężczyźni.

Rynek pracy promuje pozostawanie w domu

Biorąc pod uwagę, że na ponad 800 bezrobotnych zarejestrowanych obecnie w naszej gminie, ok. 80 proc. to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji zawodowych lub powyżej 50 roku życia), można zaryzykować stwierdzenie, że bezrobocie praktycznie zanikło. Miejsca pracy, choć bardzo słabo opłacane, istnieją bowiem w sporej ilości. Bezrobotnymi pozostają obecnie z reguły osoby, które bez pomocy z zewnątrz nie są w stanie przełamać bierności zawodowej, lub co ciekawsze, którym po prostu nie opłaca się zatrudniać w słabo opłacanych zawodach. Wraz ze świadczeniami socjalnymi, pomocą społeczną, a ostatnio również środkami z programu 500+, zyskują bowiem więcej, niż w przypadku podjęcia pracy za 1500 zł miesięcznie.

Wsparcie dla bezrobotnych

W ramach przeciwdziałania bezrobociu, w 2016 r. na terenie naszej gminy zaktywizowano 350 osób bezrobotnych. Najwięcej (bo aż 123 osoby) skorzystało ze starzy, a 67 osób z robót publicznych. Poza tym między innymi 35 osób sięgnęło po szkolenia, a 21 po prace społecznie użyteczne.

Dotacje dla pracodawców i pod działalność gospodarczą

W wielu przypadkach bezrobotni sami wykazują inicjatywę, decydując się na otwarcie własnego biznesu. W 2016 r. w naszej gminie z możliwości tej skorzystały 24 osoby (2015 r. – 16 osób), którym przekazano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto też wspomnieć, że w 25 przypadkach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundowano koszty doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dla 21 osób uruchomiono również środki w ramach finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z krajowego funduszu szkoleniowego.

Miejsca pracy

W 2016 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach pracodawcy zgłosili aż 781 miejsc pracy (2015 r. – 649), a do sierpnia 2017 r. – 522. Najwięcej ofert napływało w zawodach niewymagających specjalnych umiejętności czy kwalifikacji (sprzedawcy sklepowi, szwaczki, gospodarze budynków, kierowcy samochodów ciężarowych, pracownicy obsługi biurowej).

Z kolei największy odpływ z bezrobocia zaznaczył się wśród takich grup zawodowych jak: sprzedawcy, szwaczki, mechanicy pojazdów, pracownicy obsługi biurowej i magazynierzy.

W powicie łódzkim wschodnim do zawodów deficytowych, czyli takich w których w najbliższym czasie  nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy zaliczono: pracowników przygotowujących posiłki fast food, oraz kierowników produkcji w rolnictwie i leśnictwie.

 

 

Dane na koniec grudnia Liczba bezrobotnych w Gminie Koluszki
2013 r. 1340
2014 r. 1123
2015 r. 977
2016 r. 906
6 listopada 2017 r. 809

 

image_pdfimage_print