Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 327.1, obr. Regny