Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

W skład Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego wchodzą:

– Referat inwestycji,

– Referat Gospodarki Komunalnej,

– Biuro Inżyniera Gminy,

– Biuro Promocji i Obsługi Inwestora.

Pracę Referatu Inwestycji koordynuje Koordynator referatu. Do zadań referatu należą sprawy dotyczące realizacji inwestycji, nadzoru inwestorskiego i bieżące utrzymanie komunalnej infrastruktury technicznej, zamówień publicznych oraz pozyskiwania funduszy pomocowych, a w szczególności:
1) opracowywanie rocznych oraz wieloletnich planów w zakresie budowy infrastruktury technicznej i społecznej,
2) opracowywanie planów wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz bieżąca ich kontrola,
3) opracowywanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej komisji oraz rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji wykorzystania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez referat,
4) podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie i planach inwestycyjnych oraz sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw dotyczących referatu, współdziałanie z organami gminy, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,
6) współpraca z projektantami w zakresie opracowywania dokumentacji technicznych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie:
a) uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
b) uzyskiwania decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego,
c) uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem na cele budowlane,
1) weryfikacja prawidłowości i kompletności opracowanych przez projektantów dokumentacji technicznych,
2) kontrola realizacji inwestycji, realizacji robót modernizacyjnych oraz remontowych celem zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zadań,
3) prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego realizowanych zadań inwestycyjno-modemizacyjnych,
4) prowadzenie całokształtu zagadnień oraz niezbędnej dokumentacji w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem przyjęcia środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie należącym do działalności referatu,
7) współdziałanie ze stanowiskiem ds. zaopatrzenia i nadzoru w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego Urzędu,
8) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032,
9) pozyskiwanie funduszy na realizację inwestycji ze środków pozabudżetowych w niezbędnym zakresie takim jak:
a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań.
b) zawieranie umów na dofinansowanie inwestycji,
c) przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz współudział w przeprowadzanych kontrolach w zakresie wykonywania warunków umów o dofinansowanie,
d) rozliczenia końcowe środków własnych i pozyskanych z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji, modernizacji i remontów,
e) przygotowywanie wniosków oraz prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie występowania o umorzenia pożyczek pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji gminnych,
f) prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości z przebiegu zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale finansowym ze źródeł pozabudżetowych,
1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
a) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) prowadzenie spraw formalnych związanych z prawidłową realizacją prowadzonych postępowań.
c) przygotowywanie umów na podstawie rozstrzygniętych postępowań,
1) opracowywanie programów pomocowych i wniosków aplikacyjnych dla gminy,
2) współpraca i stały kontakt z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe,
3) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych przez gminę.

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należą sprawy:
1) opracowywanie planów wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz bieżąca ich kontrola,
2) opracowywanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej komisji oraz rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji wykorzystania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez biuro,
3) podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie oraz sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw dotyczących biura, współdziałanie z organami gminy, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez biuro,
5) opracowywanie projektów planów finansowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskiej gospodarki komunalnej, a w szczególności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych i drogach gminnych,
6) w zakresie zarządu drogami:
a) opiniowanie przebiegu dróg gminnych,
b) uzgadnianie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
c) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
d) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
e) wydawanie zezwoleń i opinii w sprawie umieszczenia reklam i tablic informacyjnych w pasach drogowych,
f) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,
g) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
h) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich właściwym organom,
i) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg i
obiektów inżynierskich,
j) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
k) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg,
i) nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
m) koordynowanie robót w pasach drogowych dróg gminnych,
n) przygotowywanie projektów rocznych planów robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych przy uwzględnieniu planów inwestycyjnych,
0) zlecanie i rozliczanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
p) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wykonywaniem rocznego planu utrzymania dróg w zakresie rzeczowym i finansowym,
q) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parku i innych terenów stanowiących własność gminy,
r) programowanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie remontów i modernizacji oraz budowy oświetlenia ulicznego,
s) współdziałanie w zakresie dotyczącym utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy z zarządcami tych dróg,
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie należącym do działalności referatu,
2) w zakresie rolnictwa i ochrony przyrody:
a) zadania wynikające z art. 47 ustawy Prawo łowieckie, współdziałanie z kołami łowieckimi w zakresie udziału w postępowaniach dotyczących szkód wyrządzonych w uprawach przez zwierzęta łowne,
b) koordynowanie działań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
c) prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:
– prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących zasady ochrony zwierząt, w tym szczególnie z zakresu wyłapywania zwierząt bezdomnych,
– czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbane,
– wydawanie zezwoleń na utrzymywanie zwierzęcia ras uznawanych za niebezpieczne,
d) prowadzenie spraw w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i chorób wszystkich roślin uprawnych, ogrodniczych i sadowniczych,
e) współpraca z Izbami Rolniczymi w zakresie wapnowania pól,
f) współdziałanie z organizacjami wiejskimi i sołectwami,
g) wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
h) spisywanie zeznań świadków w sprawie udokumentowania okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
i) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem dla rolników akcyzy na paliwo,
j) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
k) ochrona staro drzew,
1) nadzór nad rezerwatami oraz terenami chronionego krajobrazu,
m) nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
1) w zakresie utrzymania czystości i porządku publicznego:
a) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, stała współpraca oraz nadzór nad realizacją zadań z tego zakresu realizowanych przez ZUK,
b) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
c) prowadzenie ewidencji:
– zbiorników bezodpływowych,
– przydomowych oczyszczalni ścieków,
– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości,
d) organizowanie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów stałych i płynnych,
e) wdrażanie do realizacji oraz stały nadzór nad selektywną zbiórką odpadów,
f) prowadzenie całokształtu zagadnień wynikających z ustawy o odpadach,
g) koordynacja i realizacja gminnego programu ochrony środowiska, planu gospodarki odpadami oraz składanie w tym zakresie sprawozdań z ich realizacji,
h) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy zatrudniającymi w/w pracowników oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
i) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów komunalnych,
j) nakazywanie w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcia tych odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania, ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,
k) przyjmowanie od podmiotów korzystających ze składowiska wykazów, na podstawie których ustalono opłaty za składowanie odpadów,
I) prowadzenie książki inwentarzowej oraz innych wydatków klasyfikujących się do
ewidencji ilościowej,
m) planowanie wydatków,
n) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
1) nadzór nad działalnością ZUK w zakresie zadań powierzonych przez gminę pozostających w kompetencji komórki organizacyjnej,
2) w zakresie gospodarki wodnej:
a) nakazywanie właścicielowi gruntów w drodze decyzji przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku dokonania przez niego zmiany stanu wody na gruncie,
b) ustalanie w drodze pisemnej ugody zmiany stanu wody na gruncie i zatwierdzenie tej ugody na wniosek właścicieli w drodze decyzji administracyjnej,
c) nadzór nad utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń wodnych,
d) podejmowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu regulacji i odbudowy koryt, cieków naturalnych służących poprawie warunków korzystania i ochronie przeciwpowodziowej,
e) współdziałanie z Marszałkiem Województwa w zakresie remontów, budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej podstawowych oraz szczegółowych.

Do zadań realizowanych przez Biuro Inżyniera Gminy należy w szczególności:
1) wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności,
2) pełnienie dyżurów według systemu grafikowego,
3) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków Centrum alarmowego Urzędu o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach infrastruktury technicznej gminy,
4) ocena zdarzeń oraz przekazanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
5) monitorowanie miejsc zdarzeń niebezpiecznych oraz koordynowanie działań służb gminy,
6) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
7) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, pogotowiem ratunkowym, gazownią,
8) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, szczególnie w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
9) współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,
10) przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących czystości i porządku w mieście, infonrtacji o bezdomnych, rannych i padłych zwierzętach w miejscach publicznych w ramach współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
11) współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zimy,
12) przestrzeganie procedur obowiązujących w Urzędzie i podejmowanie zgodnie z nimi działań,
13) prowadzenie dokumentacji zgłoszonych zdarzeń według przyjętych kryteriów,
14) przygotowanie raportu dobowego zdarzeń dla Burmistrza,
15) analizowanie zdarzeń i sposobów ich realizacji przez wszystkie zespoły zmianowe oraz przedstawianie uwag i wniosków,
16) tworzenie i aktualizowanie baz danych w zakresie zadań stanowiska,
17) udzielanie informacji (w ramach obowiązujących przepisów prawa) środkami masowego przekazu o istotnych zdarzeniach i ich skutkach oraz informowanie o przewidywanych zakłóceniach w funkcjonowaniu gminy po wcześniejszym uzgodnieniu treści komunikatu z przełożonymi,
18) użytkowanie pojazdów będących w eksploatacji Urzędu,
19) prawidłowe użytkowanie i zabezpieczenie powierzonego sprzętu, dokumentów i pomieszczeń,
20) w zakresie monitoringu:
a) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta Koluszki,
b) rozliczanie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Koluszki,
c) nadzór i odbiory przeglądów i remontów systemu,
d) wykonywanie na terenie gminy prac gospodarczych zlecanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

Do zadań Biura Promocji i Obsługi Inwestora należy:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych o gminie,
b) prezentowanie materiałów informacyjnych w mass mediach,
3) tworzenie, gromadzenia oraz wprowadzanie we współpracy z informatykiem materiałów informacyjnych na stronę internetową Urzędu,
1) współpraca z urzędami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami,
2) przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych,
3) planowanie wydatków na cele marketingowe, promocyjne i dbanie o efektywne ich wykorzystanie,
4) inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno-gospodarczym z sąsiadującymi gminami,
5) nawiązywanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
6) inicjowanie oraz podejmowanie działań celem włączenia podmiotów gospodarczych w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych gminy,
7) bieżąca obsługa przedsiębiorców według przyjętych procedur wewnętrznych,
8) prezentowanie i promowanie potencjału społeczno-gospodarczego gminy celem pozyskania kapitału inwestycyjnego,
9) prowadzenie książki inwentarzowej oraz innych wydatków klasyfikujących się do ewidencji ilościowej.

image_pdfimage_print