Wojewódzki Urząd Pracy


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to instytucja, która koordynuje szeroko pojęte działania realizowane w regionie łódzkim ukierunkowane na wsparcie osób bezrobotnych na rynku pracy. WUP w Łodzi obok prowadzenia projektów szkoleniowych, badań i analiz, pośrednictwa pracy pełni niezwykle istotną funkcję Instytucji Wdrażającej – Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia. WUP jest odpowiedzialny za zlecanie beneficjentom (projektodawcom) realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do obowiązków instytucji wdrażającej należy m.in. przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od projektodawców, wybór projektów do dofinansowania, podpisywanie umów z beneficjentami. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi posiada punkt informacyjny, w którym można uzyskać informacje na temat możliwości i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionie łódzkim.

Źródło: http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/partnerzy.html

Wsparcie finansowe
http://www.lop.uml.lodz.pl/wsparcie-finansowe_3.html

Doradztwo i konsultacje
http://www.lop.uml.lodz.pl/doradztwo-i-konsultacje_4.html

Szkolenia i seminaria
http://www.lop.uml.lodz.pl/szkolenia-i-seminaria_5.html