W Regnach ptasia grypa wybiła kilka tysięcy kaczek

23 lutego na fermie drobiu w miejscowości Regny potwierdzono ognisko ptasiej grypy. W Urzędzie Miejskim w Koluszkach zebrał się powiatowy i gminny sztab kryzysowy z udziałem służb wojewody, wojewódzkiego i powiatowego lekarza weterynarii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służb mundurowych, burmistrza Koluszek oraz starosty powiatowego.

Wstępne szacunki mówiły o tym, że wskutek choroby padło ok. 3 tysięcy sztuk kaczek z pośród hodowli liczącej ponad 8 tysięcy sztuk. Wdrożono środki związane z likwidacją ogniska oraz wyznaczono obszar zagrożony i zapowietrzony. Strefa zapowietrzona obejmuje obszar o promieniu 3 km od punktu zakażenia (miejscowości Regny, Redzeń Nowy i Redzeń Stary oraz okoliczne lasy), zaś strefa zagrożona obszar o promieniu 10 km wokół ogniska choroby (Słotwiny, Katarzynów, Żakowice, Przanowice, Przanowice Majątek, Felicjanów, Erazmów, Lisowice, Leosin, Stamirowice, Stefanów, Długie, Jeziorko, Wierzchy, Turobowice, Kazimierzów, Świny i miasto Koluszki). Kwarantanna dotknęła także obszar ościennych powiatów: brzezińskiego i tomaszowskiego. Strefy będą funkcjonować przez 21 dni dla obszaru zapowietrzonego, oraz 30 dni dla obszaru zagrożonego.    .

Uwaga, wirus nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale jest groźny dla drobiu.

– Odkryty wirus to podtyp H5N8, a zatem najmniej szkodliwy dla ludzi, ale bardzo niebezpieczny dla ptactwa. Każdy kto przetrzymuje nie tylko drób, ale również gołębie na terenie strefy zapowietrzonej i zagrożonej, powinien zwrócić uwagę na takie objawy jak zmniejszone zapotrzebowanie na pokarm i wodę, biegunki, kichanie, objawy nerwowe jak np. skrzywienia głowy, chodzenie w kółko. W przypadku ich zaobserwowania, powinno to zostać zgłoszone do powiatowego lub najbliższego lekarza weterynarii. Jeżeli posiadamy większą ilość drobiu i nie dokonamy zgłoszenia, nie otrzymamy odszkodowania – wyjaśniał podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, zastępca przewodniczącego Rady, a zarazem lekarz weterynarii Mirosław Supera.

Pamiętajmy, że drób powinien być przetrzymywany w zamknięciu, a do pokarmu nie powinny mieć dostępu ptaki wolnożyjące. Gospodarstwa w których znajduje się drób, będą poddawane kontrolom przez powiatowego lekarza weterynarii. Warto stosować się do wytycznych, bowiem za nieprzestrzeganie procedur grożą dotkliwe kary finansowe. – Nie jest to zwyczajny mandat w wysokości 500 zł. Ponieważ podczas kontroli sumują się poszczególne uchybienia, jak wysypywanie ziarna na podwórzu, niezamykanie drobiu, kara może dojść do kilku tysięcy złotych – dodał radny Mirosław Supera.

Obostrzeniami zostały objęte także koluszkowskie targowiska. Wprowadzono na nich bezwzględny zakaz handlu drobiem, jajkami, mięsem drobiowym. Nie może być wystawiane również innego rodzaju ptactwo, jak na przykład gołębie. Powyższy nakaz egzekwują patrole policji.

– Mamy nadzieję, że skończy się jedynie na strachu. Zakażenie dotyczy bowiem tylko małych, kilkudniowych kaczek. Istnieje zatem duże prawdopodobieństw, że nie będzie innych potwierdzonych przypadków na terenie naszej gminy – podsumował Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Drogi zakażenia

Zakażenie wirusem ptasiej grypy następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Likwidacja ogniska grypy ptaków

W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są m. in. następujące działania:

  • niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się grypy ptaków;
  • usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie;
  • zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków;
  • gospodarstwo, w którym stwierdzono grypę ptaków podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa grypy ptaków.

 

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.

(grafika: www.wetgiw.gov.pl)

KURENDA

MIESZKAŃCY SOŁECTW: REGNY, REDZEŃ NOWY, REDZEŃ STARY, SŁOTWINY, KATARZYNÓW, ŻAKOWICE, PRZANOWICE, PRZANOWICE MAJĄTEK, FELICJANÓW, ERAZMÓW, LISOWICE, LEOSIN, STAMIROWICE, STEFANÓW, DŁUGIE, JEZIORKO, WIERZCHY, TUROBOWICE, KAZIMIERZÓW, ŚWINY

MIESZKAŃCY MIASTA KOLUSZKI.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Koluszki w miejscowości Regny na terenie fermy kaczek hodowcy drobiu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego, oraz powinni zachowywać  szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:


This image requires an alt attribute.
  1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem.
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
  3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.
  4. Stosować w gospodarstwie odzieży obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
  5. Stosować maty dezynfekujące w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz Koluszek za pośrednictwem Biura Inżyniera Gminy tel. 44-725-67-68) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Za brak stosowania w/w zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne

 

image_pdfimage_print