VII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

W dniu 23.03.2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
4. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki środków finansowych na fundusz sołecki,
c) przystąpienia Gminy Koluszki do spółki pod firmą „EKO- REGION” Spółka z o.o. z/s w Bełchatowie ul. Bawełniana 18 i objęcia przez Gminę Koluszki udziałów w tej spółce,
d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych, wraz z naniesieniami, na których zlokalizowane jest miejskie składowisko odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w mieście Koluszki, obręb 7,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej we wsi Gałków Mały od osób fizycznych,
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koluszki w 2015 roku,
i) przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 roku,
j) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Koluszek,
k) zmian w budżecie Gminy Koluszki,
l) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015-2025.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

image_pdfimage_print