V sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.

W dniu 16.02.2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki,

b) ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

c) przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach,

d) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty,

e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

g) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczających normę czasu pracy w 2015 roku,

h) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach,

i) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

j) zmiany w budżecie Gminy Koluszki,

k) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015-2025,

6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

image_pdfimage_print