Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące:

rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
wskazywania kandydata na kuratora prawnego w zakresie ewidencji ludności,
wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
przesyłania właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
sporządzania i aktualizacji spisów wyborców,
prowadzania ewidencji przedsiębiorców,
przesyłanie kserokopii wniosków, zaświadczeń i decyzji do : Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach “jednego okienka”,
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
KARTY USŁUG USC

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print