Urząd Miejski wysyła upomnienia do zalegających z opłatami za śmieci Jak wynika z danych przygotowanych przez urzędników, w Gminie Koluszki ponad 970 gospodarstw domowych nie reguluje systematycznie opłat za wywóz odpadów.

Konsekwencje dla wszystkich

Ze względu na to, że część mieszkańców nie reguluje swoich zobowiązań za śmieci konsekwencje ponoszą wszyscy. Kwota zaległości nie pojawiła się w ciągu jednego roku ale narasta i wynosi obecnie ponad 0,5 mln złotych. Najdłuższy okres zaległości to ponad dwa lata ale w przypadku dłużników, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, ten czas jest jeszcze dłuższy. Pierwszym etapem działania urzędników mającego na celu egzekucję należności za wywóz odpadów jest przesłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w piśmie, gmina wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędnicy tylko w tym roku wystawili już kilkaset wezwań do mieszkańców, którzy zalegają z kwotą powyżej 24zł.

Od momentu wystawienia tytułu wykonawczego, sprawą ściągnięcia zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy. Po doręczeniu tytułu wykonawczego może np. zablokować konta bankowe, ciągnąć należności z wynagrodzenia za pracę, a nawet z papierów wartościowych.

W konsekwencji w drzwiach może pojawić się komornik.

Prawidłowe regulowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – ważne informacje.

Każda osoba, która złożyła deklarację za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powinna uiszczać co miesiąc opłatę w wysokości  24zł od osoby na numer konta: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

Co zrobić, żeby uniknąć upomnienia oraz jakie działania należy podjąć, gdy już upomnienie dotrze? Warto stosować się do poniższych wskazówek:  

Właściwie opisuj tytuł przelewu

W tytule przekazu należy wskazać adres nieruchomości, której dotyczy wpłata oraz nazwisko osoby, która złożyła deklarację na wywóz odpadów. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację, ma ustalony indywidulany numer karty (nr klienta), który otrzymał przy złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżelipoprawnie wpiszemy ten numer urząd nie będzie miał wątpliwości, której nieruchomości wpłata dotyczy. Nieprawidłowo opisany przelew powoduje, że środki nie zostaną prawidłowo zaksięgowane i w systemie pojawi się informacja o zaległości na koncie.

Opłacaj rachunki terminowo

Za odbiór odpadów komunalnych należy płacić co dwa miesiące do końca okresu rozliczeniowego (tj. do końca kwietnia za miesiące marzec-kwiecień itd.).

Dokonuj opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli wystąpiły zmiany, np. zmniejszyła lub zwiększyła się liczba mieszkańców, należy bezzwłocznie to zgłosić, składając nową deklarację. Samo wpłacanie pomniejszonej kwoty,
bez złożenia deklaracji, nie ma mocy prawnej, przez co powstaje zaległość. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zmianie stawki opłaty, należy dokonywać wpłaty na kwotę wskazaną w zawiadomieniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z urzędem pod nr tel. 44 725-67-49 w godzinach pracy urzędu.

Wyrównaj różnicę

Jeżeli w styczniu 2020 roku zapłaciłeś opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok z góry, a w czerwcu 2020 zmieniły się stawki, jesteś zobowiązany niezwłocznie dopłacić różnicę.

Opłać koszty upomnienia

Jeżeli otrzymaliśmy upomnienie, należy zapłać całą kwotę o jaką urząd Nas wzywa na upomnieniu, łącznie z kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł. Jeżeli nie uwzględnimy tej kwoty, znów powstanie zaległość.

Dolicz odsetki za zwłokę

Od zaległości podatkowych, w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę. Oznacza to, że na koncie nadal pozostaje zaległość.

Zlecenia stałe

W przypadku zlecenia stałego, należy pamiętać aby zawsze mieć wystarczające środki na swoim prywatnym koncie bankowym, aby w dniu zlecenia, bank mógł dokonać przelewu. Jeżeli została złożona deklaracja zmieniająca, bądź wpłynęło zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zmienić zlecenie stałe na nową kwotę. Urząd nie może tego za Nas zrobić.

Zakładając zlecenie stałe, upewnij się że nie masz zaległości w opłatach. Jeżeli masz zaległości, to otrzymane wpłaty będziemy księgować na ich pokrycie. Na przykład gdy w 2019 roku nie dokonywałeś opłaty za odbiór odpadów, a w styczniu 2020 roku uruchomiłeś zlecenie stałe, to wszystkie wpłaty i tak będą księgowane na zaległości za 2019 rok, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia. Na dodatek zaczną powstawać zaległości za rok bieżący, za które również otrzymasz upomnienie.

Reaguj na wezwania

Jeżeli pracownicy znajdą nieprawidłowości w twoich płatnościach, to wystawią wezwanie do złożenia wyjaśnienia lub korekty błędów w deklaracji. Brak reakcji na wezwanie może skutkować podjęciem kolejnych kroków prawnych, jak wszczęcie postępowania egzekucyjnego z komornikiem włącznie.

image_pdfimage_print