Uchodźcy a opłaty za śmieci

Czy osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy, powinny je zgłosić do rejestru opłat za śmieci? Pytanie jest jak najbardziej zasadne. Ponieważ w rządowej specustawie, która reguluje prawo pobytu uchodźców z Ukrainy na naszym terenie, nie poruszono kwestii zwolnienia z opłat za śmieci powyższych osób, również za nie powinna być wnoszona stosowna opłata. Właściciele nieruchomości otrzymują bowiem wsparcie od rządu na opiekę nad uchodźcami (40 zł dziennie na osobę), a firma HAK która odbiera odpady na terenie naszej gminy, rozlicza się od każdego kilograma odebranych odpadów.

Ponieważ w Polsce przebywa co najmniej 2 mln Ukraińców, większe miasta występują do rządu o pilne uregulowanie powyższego problemu na poziomie ustawy. Poszczególne samorządy będą musiały bowiem zapłacić za dodatkowe kilogramy oddawanych śmieci.

Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie Ukraińców

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32.

Choć na dziś, w celu weryfikacji przyjętych pod swój dach osób, przepisy nie wymagają okazywania dokumentów Ukraińców, radzimy by skserować lub sfotografować stronę z imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Ułatwi to wypełnianie i przyjęcie wniosku. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku już w trakcie goszczenia obywateli Ukrainy.

Dobrym sposobem na potwierdzenie przyjęcia uchodźców, jest także odprowadzanie za nich opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Warto zatem, by takie osoby zostały zgłoszone do gminy jako tymczasowi domownicy.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł / dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
image_pdfimage_print