Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach

W dniu 27.07.2021 roku Gmina Koluszki podpisała umowę na dofinansowanie numer UDA-RPLD.04.02.01 – 10 – 0001/21 – 00 dla projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach”

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku w Koluszkach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2021 oraz z Budżetu Państwa

 

Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Wartość projektu: 2 500 276,15 zł

Wartość dofinansowania EFRR: 1 677 908,21 zł

Wartość dofinansowania BP: 49 547,65 zł

image_pdfimage_print