“Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej”

W dniu 30 września 2013 r. Gmina Koluszki podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania II. 6 Ochrona powietrza. Całkowita wartość projektu wyniosła 485 237 PLN z czego środki EFRR stanowiły 412 451 PLN.
Głównym celem projektu była ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co umożliwiło redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska. Projekt wpłynął pozytywnie na równość szans, gdyż dzięki realizacji projektu wyrównała się dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej jakim jest budynek OSiR
W ramach termomodernizacji budynku OSiR w Koluszkach przy ul Zagajnikowej wykonane zostały następujące roboty budowlane:
-ocieplenie stropodachu,
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-kompleksowa wymiana kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją c.o. i zasilania nagrzewnic oraz wykonanie instalacji solarnej do wspomagania przygotowania c.w.u.
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku OSiR zakończone zostały w sierpniu 2011 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO.

rpo_wl_logo_dol

image_pdfimage_print