Susza i szacowanie szkód

           

Susza i szacowanie szkód

 

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Koluszki klęski suszy, została wszczęta procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prowadzącego System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, na terenie Gminy Koluszki susza rolnicza występuje wśród następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.  Ustalenia wysokości szkód w powyższych rodzajach upraw dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód i sporządza protokół, przy czym jedynie w przypadku szkód powyżej 30% średniej łącznej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej producent rolny otrzymuje protokół potwierdzony przez wojewodę. Wnioski o oszacowanie szkód przez komisję można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej ,,niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”.

image_pdfimage_print