Sołectwa rozdysponowały środki w ramach Funduszu Sołeckiego

Wiemy już na co poszczególne sołectwa planują przeznaczyć w 2022 r. środki z Funduszu Sołeckiego. Łącznie 24 sołectwa do podziału otrzymały blisko 640 tys. zł. Poniżej prezentujemy najciekawsze wydatki w poszczególnych sołectwach:

– Będzelin: mieszkańcy chcą zainwestować w doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej, w utrzymanie dróg oraz dofinansowanie spotkań dla mieszkańców i korzystanie z sali gimnastycznej w lokalnej szkole podstawowej;

– Borowa I i II: najwięcej środków sołectwa planują przeznaczyć na zakup wiaty przystankowej, budowę placu apelowego dla OSP Borowa oraz na bieżące utrzymanie dróg. Na liście znajduje się także dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego (w tym na skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawiłej i Poprzecznej), budowy wodociągu, w także montaż progów zwalniających na ul. Borowieckiej;

– Długie i Turobowice: cała kwota zostanie przeznaczona na budowę placu zabaw na terenie sołectwa;

– Lisowice i Erazmów: środki dofinansują bieżące utrzymanie dróg;

– Felicjanów: mieszkańcy zdecydowali o doposażeniu placu zabaw i świetlicy, oraz dofinansowaniu remontu sali i lokalnej integracji;

– Gałków Duży i Mały: środki zostaną przeznaczone na doposażenie i wsparcie działalności wszystkich lokalnych placówek: ochotniczej straży pożarnej, muzeum, biblioteki, związek emerytów i rencistów, klubu LKS, koła gospodyń wiejskich. Doposażony ma być także plac zabaw w Gałkowie Małym oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku szkoły podstawowej. Fundusz wesprze także organizację Dni Gałkówka, Dnia Dziecka i spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych. Mieszkańcy planują także zakup kosza do zbierania nakrętek. Dodatkowo Gałków Mały Zachód chce zakupić stoły, ławki i namiot;

– Gałków Parcela: środki zostaną przeznaczone na zakup działki sołeckiej;

– Jeziorko: sołectwo będzie kontynuowało zagospodarowanie terenu wokół stawu. Część środków dofinansuje również bieżące utrzymanie dróg;

– Katarzynów i Zygmuntów: większość środków przeznaczona zostanie na doposażenie, utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Katarzynowie. Fundusz wesprze również utrzymanie i modernizację boiska i placu zabaw, a także organizację festynu z zawodami sportowymi;

– Kaletnik: największe zadania to budowa chodnika na placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw. Część środków przeznaczona zostanie także na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia, integrację, bieżące utrzymanie dróg oraz zakup pomocy dydaktycznych dla SP i przedszkola w Różycy;

– Kazimierzów: środki zostaną przeznaczone na remont podłogi w OSP Wierzchy, integrację i wsparcie bieżącego utrzymania dróg;

– Przanowice: fundusz zasili utrzymanie świetlicy wiejskiej i kosiarki spalinowej, zakup pomocy dydaktycznych dla SP i przedszkola w Różycy oraz lokalną integrację. Najwięcej środków przeznaczonych jednak zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia w ul. Granicznej;

– Stary i Nowy Redzeń: środki posłużą na doposażenie placu zabaw, zakup nagłośnienia, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie działki sołeckiej. Fundusz wesprze także organizację integracji, festynu oraz Dnia Dziecka;

– Regny: większość środków przeznaczona zostanie na doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia. Pozostałe środki skierowane zostaną na utrzymanie świetlicy i integrację;

– Różyca i Żakowice: dwa najważniejsze zadania to zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej oraz konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa. Sołectwo wesprze także organizację „Święta Rodziny” ze SP w Różycy, oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły. Część środków posłuży także na działa integracyjne;

– Słotwiny: sołectwo planuje zakup traktorka ogrodowego. Środki posłużą także utrzymaniu działki sołeckiej, lokalnej integracji, oraz wesprą prace przy odwodnieniu drogi oraz montażu progów zwalniających;

– Stamirowice i Leosin: fundusz zostanie przeznaczony na doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie i zagospodarowanie boiska i placu zabaw;

– Stefanów: mieszkańcy zadecydowali o zakupie traktorka ogrodowego. Pozostałe środki posłużą integracji i utrzymaniu działki sołeckiej;

– Świny: środki zostały rozdzielone na remont podłogi w OSP Wierzchy, remont świetlicy, bieżące utrzymanie dróg oraz integrację;

– Wierzchy: prawie cały fundusz przeznaczony zostanie na wsparcie OSP Wierzchy (remont podłogi i czyszczenie kanalizacji). Środki wykorzystane zostaną także na działania integracyjne.

image_pdfimage_print