Rusza głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Drodzy Mieszkańcy w dniu 3 października 2017 roku rozpoczyna się głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki w roku 2018. Głosowanie zakończy się 16 października 2017 roku. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat trybu, zasad i form głosowania oraz udostępniamy kartę do głosowania wraz z przykładowym formularzem zgody rodzica/opiekuna prawnego na głosowanie podopiecznego. Pod artykułem przezentujemy opis projektów, na które można głosować.  Zachęcamy do zapoznania się z zasadami głosowania i do czynnego udziału w wyborze projektów. 

Zgodnie z treścią uchwały Nr XXXII/71/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koluszki dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki Burmistrz Koluszek informuje o trybie, formie i zasadach głosowania:

 1. Ostateczna lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i są przedmiotem głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie jej:
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – www.koluszki.pl w zakładce Budżet Obywatelski,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
  • zamieszczenie w tygodniku „Tydzień w Koluszkach”,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zostanie wyłożona w Kancelarii Ogólnej oraz Biurze Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
 2. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 3 października 2017 roku i trwa przez 14 dni do dnia 16 października 2017 roku.
 3. Na projekty z listy głosować mogą tylko uprawnieni mieszkańcy Gminy Koluszki (tj. każdy mieszkaniec Gminy Koluszki zamieszkały na terenie Gminy). Stosownie do treści art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późniejszymi zmianami) „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
 4. Uprawnionymi do głosowania na projekty z listy są również osoby niepełnoletnie pod warunkiem wypełnienia
  i podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zgodzie na udział w głosowaniu, osoby która nie ukończyła 18 roku życia.
 5. W liczeniu głosów będą brane tylko pod uwagę karty do głosowania zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do wyżej przywołanej uchwały. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.
 6. Karty do głosowania zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Koluszkach – www.koluszki.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczone w tygodniku „Tydzień w Koluszkach” oraz zostaną wyłożone w Kancelarii Ogólnej, Biurze Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
 7. Każdy głosujący ma możliwość złożenia jednej karty do głosowania z listą projektów spośród, których maksymalnie może wybrać 3 projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na wybrane projekty/zadania odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych przez siebie projektach we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
 8. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię
  i nazwisko oraz adres zamieszkania).
 9. Głos uznaje się za nieważny, jeśli: na karcie nie wybrano żadnego projektu/zdania lub wybrano więcej niż trzy projekty/zadania; imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne; kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach.
 10. Wypełnione karty do głosowania można składać: drogą elektroniczną na adres um@koluszki.pl w formie skanu karty – decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną; za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie karty do głosowania w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski”; osobiście poprzez wrzucenie do urny wystawionej wKancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).
 11. Nie będą uwzględniane karty do głosowania:
 • przekazane w innej formie niż określono w pkt 10;
 • złożone z datą wpływu przed dniem 3 października 2017 roku lub po dniu 16 października 2017 roku.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print