Rok 2021 przyniósł rekordową nadwyżkę budżetową


17 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, podczas której radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Koluszek, wyrażając tym samym wotum zaufania wobec działań podejmowanych przez władze gminy w sferze polityki finansowej i inwestycyjnej.

Poparcie zyskało odzwierciedlenie w wynikach głosowania. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

– W imieniu Rady mam zaszczyt złożyć panu gratulacje z racji otrzymanego absolutorium, które stanowi potwierdzenie dla prawidłowo prowadzonej gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu za rok 2021 r. Budżet w planie dochodów zrealizowany został w 103,64 proc. planu ustalonego przez Radę, natomiast w planie wydatków w 91,98 proc. Świadczy to o gospodarności i właściwym zarządzaniu – skomentowała udzielenie absolutorium Anna Szostak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach.

Cechą charakterystyczną budżetu Gminy Koluszki w 2021 r. okazała się olbrzymia nadwyżka budżetowa w wysokości aż 17,6 mln zł.

– Można pokusić się tu o stwierdzenie, że rok 2021 przyniósł nam rekordowy wynik. W dużej mierze sytuacja ta wynika z faktu ostatecznego zakończenia realizacji inwestycji wieloletnich i otrzymania zwrotu dofinansowań po bardzo skrupulatnych kontrolach Urzędu Marszałkowskiego – stwierdził Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Dochody

Pozyskane dochody ostatecznie przyniosły budżetowi kwotę 148,2 mln zł [125,8 mln zł – 2020 r.]. Dochody z bieżącej działalności Urzędu, tj. z poboru podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych finalnie przyniosły wpływy w wysokości ponad 125,3 mln zł, na które złożyły się m.in.:

– wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2,3 mln zł,

– podatki i opłaty lokalne pobierane od osób prawnych i od osób fizycznych 54,9 mln zł, w tym udziały w PIT 29,6 mln zł,

– dotacje celowe z budżetu państwa oraz samorządów blisko 37 mln zł,

– subwencje ogólne z budżetu państwa – 17,4 mln zł oraz uzupełnienie subwencji 4,1 mln zł.

Drugą grupą wpływów są te o charakterze majątkowym, na które złożyły się wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 5,3 mln zł, oraz dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji w wysokości 17,5 mln zł.

W przemówieniu opisującym realizację budżetu, Burmistrz Koluszek odniósł się także do kwestii egzekucji podatków i opłat: – Wobec koluszkowskich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości działania związane z egzekucją należności prowadziliśmy rozważnie, przyglądając się kondycji finansowej i sytuacji życiowej. Ostatecznie w 2021 roku umorzyliśmy zaległości podatkowe na kwotę 72 684 zł natomiast rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty podatku łącznie objęło w 2021 roku kwotę 68,7 tys. zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Koluszki na rok 2021, po dokonanych w trakcie roku zmianach ostatecznie wykonane zostały w wysokości 130,6 mln zł [128,3 mln zł – 2020 r.], w tym kwota wydatków bieżących wyniosła 104,9 mln zł, z kolei na inwestycje finalnie przeznaczono 25,7 mln zł [30,1 mln zł – 2020 r.].

Jeśli chodzi o charakterystykę poszczególnych grup wydatków, najwięcej bo aż 40,3 mln przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinną, w tym opiekę nad dziećmi do lat 3. Na utrzymanie jednostek oświatowych skierowano 37,4 mln zł, z kolei na zadania związane z gospodarką komunalną ponad 14 mln zł. Konsekwentnie, każdego roku nasza gmina kieruje potężne środki na utrzymanie dróg. W 2021 r. na ten cel przeznaczyliśmy aż 16,4 mln zł.

Na pozostałe grupy kierowaliśmy następujące środki: rolnictwo – 1 mln zł, turystyka – 2,5 ml zł, gospodarka mieszkaniowa – 3,4 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 3,1 mln zł, kultura – 1,5 mln zł oraz sport – 1,7 mln zł.

Zadłużenie

Kwota długu Gminy Koluszki na dzień 31.12.2021 roku osiągnęła wielkość 58,7 mln zł [63 mln zł – 2020 r.] co stanowi 39,6% wykonanych dochodów budżetu (limit to 60% dochodów budżetu). W porównaniu z rokiem 2020 r. wskaźnik zadłużenia spadł o 10 proc.

– Wskaźnik ten konsekwentnie maleje z roku na rok z uwagi na prowadzoną przez nas politykę racjonalizacji zadłużenia – podkreślił Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. – Pomimo tego, że budżet wygląda bardzo okazale, nie był to dla nas łatwy rok. Mierzyliśmy się z bardzo trudnymi decyzjami. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Państwu radnym za aktywny udział w realizacji budżetu. Dziękuję Komisji Rewizyjnej za pozytywną dla nas opinię, dziękuje wszystkim moim najbliższym współpracownikom z kierownictwa Urzędu, zastępcy Burmistrza Krystynie Lewandowskiej, skarbikowi Bogusławie Kubicz, sekretarzowi Beacie Kusiak-Stanisławskiej, dyrektorowi Mateuszowi Karwowskiemu, ale także przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomirowi Sokołowskiemu, który bardzo mnie wspierał we wszystkich poczynaniach. Zwracam się także do wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, bo Państwo też realizujecie budżet, i to często w bardzo dużej wysokości. Także podziękujcie też swoim pracownikom odpowiedzialnym za jego realizację. Dziękuję też sołtysom, to wy realizujecie przecież fundusz sołecki.