REZERWOWY NABÓR NA FOTOWOLTAIKĘ

Mieszkańcy, którzy w maju 2021 roku podpisali z Gminą Koluszki wstępne umowy o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Energia ze słońca w Gminie Koluszki” Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wciąż czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Decyzji
w sprawie wsparcia finansowego ze środków unijnych spodziewać się można w pierwszej połowie kwietnia 2022 roku.

Widząc szansę na wprowadzenie nowych uczestników z jednoczesnym pozostawieniem ich w “starym” systemie rozliczeń nadwyżek u operatora energii elektrycznej Gmina Koluszki ogłasza nabór deklaracji mieszkańców w celu przygotowania listy rezerwowej uczestników w/w projektu.
Chcąc zakwalifikować się do udziału w projekcie należy w terminie 21-25 marca 2022 roku złożyć stosowny wniosek. Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, a także na stronie internetowej www.koluszki.pl w zakładce
aktualności. Konieczne jest też spełnienie określonych warunków (takich samych jak w przypadku poprzednich edycji projektów OZE), wśród których wylicza się m.in. posiadanie prawa własności do nieruchomości, na której ma odbyć się montaż mikroinstalacji, brak zaległości z tytułu podatków i innych opłat wobec Gminy czy nieprowadzenie działalności gospodarczej pod adresem dedykowanym do przyszłego funkcjonowania instalacji. Wsparcie szacuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych netto.

Deklaracje należy złożyć w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Osoby, które nie aplikowały w naborze z lutego 2021 lub złożyły deklarację uczestnictwa po terminie tj. po 26 lutego 2021 roku oraz nie została z nimi zawarta dotąd umowa proszone są, aby nie składać ponownie deklaracji. W nowo wyznaczonym naborze będą brane pod uwagę dokumenty, które złożyli uprzednio. Deklaracji nie powinny również składać osoby, które w maju 2021 roku związały się z Gminą Koluszki umowami w przedmiotowym zakresie.
Więcej informacji uzyskać można pod nr tel 44 725 67 45.

Gmina Koluszki zastrzega, że mieszkańcy z listy rezerwowej staną się uczestnikami projektu tylko w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji przedmiotowego projektu ze środków RPO WŁ oraz pod warunkiem dostatniej liczby rezygnacji mieszkańców (mieszkańcy z listy rezerwowej wprowadzeni zostaną w miejsce mieszkańców, którzy od maja 2021 roku są związani z Gminą Koluszki umową, ale wyrażą rezygnację z uczestnictwa w projekcie).
Regulamin naboru dostępny na stronie internetowej www.koluszki.pl w zakładce aktualności oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,

 

image_pdfimage_print