Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

„Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”

 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

  § 1

Informacje o projekcie

 1. Projekt nosi nazwę „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Koluszki, w terminie od 02.05.2018 do 30.04.2020 r.
 3. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Łódzkiego.
 4. Celem głównym Projektu wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę na dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla 32 osób (24 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, chcących podjąć pracę oraz co najmniej 32 osób (24 kobiet i 8 mężczyzn) powracających na rynek pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Projekt ukierunkowany jest na godzenie życia rodzinnego oraz zawodowego i będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery.

 § 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Żłobek – to Żłobek Miejski w Koluszkach z siedzibą przy ul. Staszica 36 w Koluszkach, działający na podstawie Uchwały nr XXXVIII/142/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu.
 2. Projekt – to projekt nr RPLD-10.01.00-10-B001/17 pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
 3. Biuro Projektu – siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 listopada 65.
 4. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
 5. Osoby poszukujące pracy – osoby bierne zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby niepełnosprawne oraz osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),          są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek  (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 6. Rodzic – ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 7. Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.
 8. Uczestnik/uczestniczka Projektu – rodzic lub opiekun dziecka zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 9. Wniosek – dokument sporządzony w celu umożliwienia dziecku wnioskodawcy/-ów uczęszczania do Żłobka. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 § 3

Opis Projektu

 1. Nowoutworzone grupy w Żłobku będą dofinansowane z Projektu przez 24 miesiące. Zatem koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka / rodzica będą finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, stanowiący maksymalny okres uczęszczania dziecka do Żłobka w ramach Projektu.
 2. Grupy będą miały zapewnioną opiekę w godz. 7.00-17.00, co pomoże rodzicom godzić życie zawodowe z prywatnym.
 3. Żłobek zapewnia, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

 § 4

Zasady rekrutacji

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie trwania Projektu jest wpisanie się w grupę docelową Projektu. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Projektu stanowią rodzice zamieszkujący, pobierający naukę lub pracujący na terenie województwa łódzkiego. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu.

2. Informacje o rekrutacji przekazane zostaną za pośrednictwem:

a) ulotek i plakatów informacyjnych,

b) ogłoszeń w prasie lokalnej,

c) strony internetowej koluszki.pl.

3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) przyjmowanie wypełnionych Kwestionariuszy zgłoszeń,

b) weryfikacja złożonych dokumentów,

c) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz sporządzenie listy rezerwowej.

4. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów w terminie od 07.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

5. Dopuszcza się złożenie dokumentów w terminie innym niż określony w ust. 4 pod warunkiem wpisania się osoby zainteresowanej w grupę docelową Projektu. W takim przypadku osoba taka zostaje wpisana na listę zakwalifikowanych (w przypadku wolnych miejsc) lub listę rezerwową (w przypadku braku miejsc), poprzez jej aktualizację.

6. Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.koluszki.pl

7. Dokumentacja jest przyjmowana w postaci:

a) formularza zgłoszeniowego w postaci Kwestionariusza zgłoszenia chęci udziału w Projekcie,

b) oświadczenia Uczestnika Projektu,

c) aktualne zaświadczenie od pracodawcy o powrocie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego z dniem pierwszego dnia pobytu dziecka w Żłobku – w przypadku osób powracających na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim,

d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o tym, że dana osoba jest bezrobotna – w przypadku osób bezrobotnych,

e) dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej – w przypadku osób niepełnosprawnych,

f) oświadczenie, że dana osoba jest bierna zawodowo/poszukująca pracy – w przypadku osób biernych zawodowo/poszukujących pracy.

8. Brak załączonych dokumentów określonych w pkt 6 lub złożenie załączników bez podpisu, skutkować może odrzuceniem kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

9. Składanie wniosków ma miejsce w Biurze Projektu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

10. Przewiduje się zrekrutowanie do Żłobka 64 dzieci – po 8 dzieci w 8 grupach.

11. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.

Kryteria naboru

12. Kryteria formalne (0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium):

a) opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

b) zamieszkanie, nauka lub praca na terenie województwa łódzkiego,

c) status osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub

d) status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w żłobku stosuje się kryteria premiujące.

13. Kryteria premiujące:

a) wielodzietność rodziny dziecka (3 dzieci i więcej) – dodatkowe 2 punkty,

b) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – dodatkowe 2 punkty,

c) zamieszkanie na terenie Gminy Koluszki – dodatkowe 5 punktów.

14. Za rekrutację odpowiedzialny jest Zespół do spraw rekrutacji w składzie: koordynator projektu/dyrektor Żłobka – jako przewodniczący Zespołu, asystent projektu, pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

15. Osoby, które uzyskają największą liczbę punków, zostaną zakwalifikowane, jako Uczestnicy Projektu. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, ale mają szansę zostać zakwalifikowani w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.

16. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszenia.

17. Z prac Zespołu sporządza się protokół, zawierający listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zatwierdzone i podane do publicznej wiadomości, na stronie internetowej:www.koluszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu, w terminie do dnia 31 maja 2018 r.

18. W przypadku problemów z rekrutacją przeprowadza się dodatkowy nabór na zasadach jak wyżej.

§ 5

Obowiązki Uczestnika/czki Projektu

 1. Uczestnik/czka Projektu musi wypełnić zapisy umowy oraz złożonego wniosku.
 2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie informować o wszelkich zmianach w stosunku do treści we wniosku i umowie Koordynatora Projektu.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest dostarczać koordynatorowi Projektu dokumenty, gdy to konieczne np. miała miejsce zmiana sytuacji u rodzica, mogą to być dokumenty potwierdzające jego status.
 4. Żłobek, w sytuacji problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w Projekcie dopuszcza możliwość wypowiedzenia przed terminem poszczególnych umów z rodzicami bez ponoszenia kosztów odszkodowawczych.

§ 6

Zasady monitoringu i kontroli

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do realizacji Projektu na każdym jego etapie.
 2. Uczestnik/czka Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do współpracy podczas monitorowania i ewaluacji Projektu w trakcie udziału w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

 § 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Żłobka.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 02 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 4. Zmiana treści Regulaminu następuje poprzez jego aktualizację.

 

 

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print