Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchmościami

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchmościami należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrze0nego, sprawy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości, nazewnictwem miejscowości i obiektów fizjograficznych a w szczególności:

przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych,
koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obsługa techniczno-biurową Gminnej Komisji Urbanistycznej,
przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,
dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zasad podziałów geodezyjnych,
prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zatwierdzenia podziałów,
rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy,
gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami Gminy Koluszki oraz ustalanie ich wartości , cen i opłat za korzystanie z nich,
prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie należącym do działalności referatu,
organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy,
nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
komunalizacja gruntów,
prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
wykonywanie nadzoru nad Zakładem Usług Komunalnych w Koluszkach w zakresie utrzymania, zabezpieczenia oraz gospodarowania i administrowania nieruchomościami gminy oraz lokalami mieszkalnymi,
prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
nadzór nad realizacja ustaleń planów,
prowadzenie postępowań w zakresie naliczeń opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych, uzbrojenia terenu oraz renty planistycznej,
realizacja spraw i zadań organów gminy wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
realizowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie,
umożliwienie udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym spraw związanych z oddziaływaniem na środowisko,
koordynowanie udostępniania informacji o środowisku drogą elektroniczną,
opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań mających na celu zaniechanie przez podmioty Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony Środowiska,
wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatację urządzenia wykonania w określonym, terminie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia o ile jest to spowodowane zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska,
opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,
przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
wykonywanie nadzoru nad Zakładem Usług Komunalnych w Koluszkach w zakresie utrzymania, konserwacji i zabezpieczenia lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie zakładu.

image_pdfimage_print