Referat Edukacji i Informacji

Do zadań Referatu Edukacji I Informacji należą sprawy dotyczące:

zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów,
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i współdziałanie z dyrektorami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
zapewnianie dzieciom obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
zapewniania bezpłatnego transportu dzieciom do i ze szkoły,
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
podejmowania czynności w zakresie powierzania stanowisk w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
współudział w organizowaniu różnego rodzaju konkursów, turniejów i uroczystości szkolnych,
współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w obszarze oświaty,
oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
prowadzenie czynności związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,
koordynowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
prowadzenie pracowniczej dokumentacji osobowej dyrektorów szkół i przedszkoli,
prowadzenia działań w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcy zatrudniającego młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
opracowywanie projektów i realizacjia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
współdziałanie z Pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie realizowanych przez niego zadań wraz z obsługą administracyjną,
nadzór nad realizacją zadań statutowych w gminnych instytucjach kultury, oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz świetlicach wiejskich i środowiskowych,
prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej,
koordynacja prac związanych ze sporządzeniem, wdrożeniem programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji,
sprawowanie opieki nad zabytkami będącymi własnością Gminy Koluszki,
organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji,
koordynowanie organizowania konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań własnych gminy,
prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów na realizacje zadań zlecanych w drodze konkursu ofert i rozliczeniem przekazanych dotacji, prowadzenie kontroli otrzymanych dotacji w zakresie zadań referatu,
współpraca z jednostkai organziacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w opracowaniu kalendarza imprez,
współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w sprawach dotyczących placówek kulturalnych,
współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi Gminy,
współorganizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej i sportowo -rekreacyjnej,
współpraca z organizacjami, towarzystwami, związkami i stowarzyszeniami kultury i sportu,
koordynacja i nadzór nad realizacją zadań statutowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony zdrowia,
koordynowanie, wydawanie i dystrybucja tygodnika Tydzień w Koluszkach,
przygotowywanie planów finansowych i rozliczanie kosztów działalności tygodnika Tydzień w Koluszkach,
w zakresie promocji gminy:
przygotowywanie materiałów informacyjnych o gminie,
prezentowanie materiałów informacyjnych w mass mediach,
tworzenie, gromadzenie oraz wprowadzanie we współpracy z informatykiem materiałów informacyjnych na stronę internetową Urzędu,
współpraca z komórkami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami,
przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych,
planowanie wydatków na cele marketingowe, promocyjne i dbanie o efektywne ich wykorzystanie,
inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno – gospodarczym z sąsiadującymi gminami,
nawiązywanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
inicjowanie oraz podejmowanie działań celem włączenia podmiotów gospodarczych w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych gminy,
prezentowanie i promowanie potencjału społeczno – gospodarczego gminy celem pozyskiwania kapitału inwestycyjnego,
w zakresie obsługi przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych:
udzielanie niezbędnych informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, pozyskania środków i szkoleń,
udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych, innych funduszy pomocowych dla przedsiębiorców w tym dotacji z PEFRON,
udzielanie informacji o bezpłatnych oraz płatnych szkoleniach dla przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych,
przygotowywanie broszur i ulotek informacyjnych ,
ułatwianie i pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w urzędzie,

image_pdfimage_print