Rajd Rowerowy “Poznajemy Gminę Koluszki”

Rada Osiedla Głowackiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na trzeci rajd rowerowy pod tytułem “Poznajemy Gminę Koluszki”, który odbędzie się 16.06.2018r. o godzinie 10:00. Zbiórka pod wiaduktem. Po rajdzie dla uczestników przewidziany jest grill . Rajd finansowany jest ze środków budżetu Gminy Koluszki.

Regulamin

 

                        Rajdu rowerowego „Poznajemy Gminę  Koluszki” 16.06.2018r.

 

ORGANIZATORZY

 

Rada Osiedla „Głowackiego”

 

Cel imprezy

 1. Popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku i trybu życia.
 3. Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 4. Poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Koluszki
 5. Integracja środowiska poprzez sport, turystykę i rekreację.

 

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 16.06.2018r. (sobota) na terenie Gminy Koluszki

Rozpoczęcie: godz. 10.00 zbiórka pod wiaduktem w Koluszkach, ul. Głowackiego.

 

UCZESTNICTWO

W imprezie udział mogą wziąć mieszkańcy Koluszek oraz chętni mieszkańcy innych miejscowości.

Uczestnicy zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezach rekreacyjnych i sportowych lub złożyć współorganizatorowi oświadczenie o dobrowolnym udziale w imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenie może złożyć opiekun prawny.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmuje:

Piotr Mróz  –  604-222-627 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: piotrmroz1@wp.pl.

Edyta Szeleszczyk 505 933 800

Zgłoszenia można dokonać również w dniu imprezy.

 

TRASA IMPREZY (około 20 km)

START: Koluszki – Głowackiego – Kolejowa – Warszawska – Felicjanów – Katarzynów -Leosin – Rękawiec – drogi leśne – Stary Redzeń – Górniak – Leśna droga kierunek Mikołajów – skręt w prawo droga do trzech dębów – czarna droga – wiata na polanie przy wyjeździe z lasu posiłek i przeprowadzenie konkursów zakończenie rajdu

 

KOSZT IMPREZY

1) Koszty organizacyjne, w tym udział opiekunów i opieki przedmedycznej, wytyczenie trasy, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród – zapewniają współorganizatorzy.

2) Za ubezpieczenie NNW, przyjazd, odjazd i pobyt na imprezie uczestnicy odpowiadają indywidualnie, a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie.

3) uczestnicy nieletni powinni posiadać kaski.

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania regulaminu imprezy oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom i poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. grupowego pokonania całej trasy,
 3. przestrzegania przepisów p. poż.,
 4. posiadania przy sobie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat lub dowodu tożsamości – w przypadku osób pełnoletnich,
 5. posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m; liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny),
 7. jazdy w szyku, w równym tempie dostosowanym do prędkości jazdy innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, a przy zjazdach nie rozpędzać roweru i nie wyprzedzać,
 8. wykonywania manewrów na drodze po upewnieniu się o możliwości jego bezpiecznego wykonania i wcześniejszym zasygnalizowaniu,
 9. nie tarasowania drogi podczas postoju.

ŚWIADCZENIA WSPÓŁORGANIZATORÓW

Organizatorzy zapewniają:

 1. opiekunów imprezy i opiekę przedmedyczną,
 2. posiłek

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników imprezy.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do współorganizatorów.
 3. Współorganizatorzy zalecają posiadanie i używanie kasku ochronnego przez niepełnoletnich uczestników.
 4. Osobom uczestniczącym w imprezie w szczególności zabrania się:

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2) zaśmiecania trasy imprezy oraz miejsc przyległych,

3) niszczenia przyrody,

4) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

5) głośnego zachowywania się,

6) zbaczania z trasy bez zgody organizatora.

 1. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w materiałach promocyjnych współorganizatorów.
 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Współorganizatorów. W sprawach spornych decyzja Współorganizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

z turystycznym pozdrowieniem

 

o r g a n i z a t o r z y

image_pdfimage_print