Radni udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Koluszek

 

21 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, w trakcie której radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, trzech radnych wstrzymało się od głosu, jeden był przeciw. Absolutorium oznacza, że radni pozytywnie odnieśli się do polityki finansowej, prowadzonej przez gminę. Głosowanie nad absolutorium zostało poprzedzone przedstawieniem raportu o stanie gminy. Raport zawierał opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w ubiegłym roku. Ponieważ działania realizowane przez burmistrza przyczyniły się do rozwoju gminy i polepszenia jakości życia mieszkańców, radni udzielili burmistrzowi również wotum zaufania.

– W imieniu Rady mam zaszczyt pogratulować panu Burmistrzowi otrzymanego absolutorium. Pomimo tego, że realizacja budżetu za rok 2020 nastąpiła w trudnym pandemicznym czasie, zdołał Pan osiągnąć bardzo dobry wynik. Dochody zostały zrealizowane na poziomie powyżej 95 proc., zaś wydatki 92 proc. Budżet zamknął się również niższym niż planowano deficytem. Na Pana ręce składam podziękowania i gratulacje dla kierownictwa Urzędu oraz wszystkich pracowników – skomentowała udzielenie absolutorium przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak.

Sytuacja pandemiczna, podkreślona przez przewodniczącą Rady, była właśnie tym elementem w ubiegłorocznych działaniach, który wywarł największy wpływ na realizację budżetu.

– Budżet Gminy Koluszki w 2020 roku ostatecznie zamknął się deficytem w wysokości 2,5 mln zł, mimo planowanych 7,6 mln zł. Dzisiaj mamy świadomość tego, że gdyby kontrole wniosków o płatności trwały krócej (praca zdalna w czasie COVID-19 bardzo wydłużyła ten proces) budżet Gminy Koluszki za 2020 rok zamknąłby się nadwyżką – podkreślił w przemówieniu burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Dochody

W ubiegłym roku dochody naszej gminy wyniosły 125,8 mln zł. Budżet państwa w formie dotacji celowych i subwencji przekazał nam 53,5 mln zł ( w tym m.in. program 500+ 24,6 mln zł). Z podatków i opłat lokalnych, nasz samorząd pozyskał ponad 48 mln zł (w tym udział z PIT 26,4 mln zł). Duży zastrzyk gotówki to dotacje na dofinansowanie inwestycji, które gmina nauczyła się bardzo sprawnie pozyskiwać. W ubiegłym roku była to kwota 12,9 mln zł. Dla porównania dochody ze sprzedaży majątku gminy to 2,5 mln zł.

Wydatki

W 2020 r. na wydatki gmina przeznaczyła 128,3 mln zł, w tym na inwestycje aż 30,1 mln zł. W inwestycje drogowe gmina zainwestowała 10,9 mln zł, w termomodernizację i przebudowę gminnych budynków – 9,4 mln zł, w inwestycje infrastrukturalne (oświetlenie, wodociągi, kanalizacja) – 3,5 mln zł. Kontynuacja projektu w Lisowicach kosztowała nas 2,8 mln zł, przebudowa budynków oświaty – 1,4 mln zł, dofinansowanie zakupu samochodów dla straży pożarnej oraz rozbudowa monitoringu – 1,4 mln zł.

Jako ciekawostkę dodajmy, że w związku z pandemią COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, z pomocy samorządu w kwestii fiskalnej, skorzystała pewna liczba przedsiębiorców, głównie z branży gastronomicznej. Gmina dokonała umorzeń w wysokości 34 tys. zł, natomiast odroczenie zapłaty podatku łącznie objęło kwotę 71 tys. zł.

Zadłużenie

Kwota długu Gminy Koluszki na dzień 31.12.2020 roku osiągnęła wielkość 63 mln zł, co stanowi 50% wykonanych dochodów budżetu (limit to 60% dochodów budżetu). Wskaźnik ten nie wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem, mimo zaciągniętych nowych pożyczek i kredytu.

image_pdfimage_print