Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek

23 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, w trakcie której radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, dwóch było przeciw. Absolutorium oznacza, że radni pozytywnie odnieśli się do polityki finansowej, prowadzonej przez gminę.

– Panie burmistrzu, głosowanie jest potwierdzeniem prawidłowo prowadzonej przez pana gospodarki finansowej, w ramach przyjętego budżetu. W planie dochodów ten budżet zrealizował pan powyżej 97 proc., natomiast w planie wydatków powyżej 95 proc. Mam zaszczyt pogratulować panu tych wyników, pogratulować wszystkich działań dla dobra i rozwoju naszej gminy. Gratuluję także pozyskanych środków zewnętrznych, bez których nie byłaby możliwa realizacja wielu inwestycji. Gratuluję również odwagi, a czasem ryzykownych decyzji, ale tak trzeba. A przede wszystkim gratuluję panu po prostu gospodarności. Proszę te gratulacje i podziękowania przekazać wszystkim pracownikom Urzędu – skomentowała głosowanie Anna Szostak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach.

Do udzielonego absolutorium odniósł się także burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – Bardzo dziękuję za tę pozytywną ocenę. Wynik głosowania to oczywiście ocena pracy całego zespołu, moich najbliższych współpracowników, kierowników, dyrektorów jednostek, pracowników Urzędu. Drodzy państwo, nie mam wątpliwości, że tym najważniejszym absolutorium będą dopiero zbliżające się wybory samorządowe. Wtedy tak naprawdę dowiemy się jak nas wyborcy oceniają, i czy akceptują naszą działalność.

Stan finansów

Jeśli chodzi o kondycję budżetu naszej gminy, wciąż prowadzimy politykę szybkiej rozbudowy, z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

W ubiegłym roku na inwestycje, które powiększają majątek gminy, przeznaczyliśmy blisko 28 mln zł (z czego aż 7 mln zł to dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji). Większość z tych środków zastała przeznaczona na budowę i utrzymanie dróg. Wiele środków i pracy gmina zainwestowała także w dostosowanie infrastruktury do potrzeb i życia rodzin. Wybudowany został miejski żłobek, powstaje nowe przedszkole, ruszył największy w historii gminy program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Za sprawą budowy parku wodnego w Lisowicach i ścieżek rowerowych, rodzą się również podwaliny pod gospodarkę turystyczną.

Pomimo prowadzenia bardzo wielu ambitnych prac budowlanych, które na trwałe zmienią obraz naszej gminy, zadłużenie udaje nam się utrzymać na bardzo niskim poziomie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło ono 23,8 mln zł, co stanowi 26,54 proc. wykonanych dochodów budżetowych (przypomnijmy, że limit zadłużenia nałożony przez państwo to 60 proc.). W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się ono zatem jedynie o 6 proc.

Egzekucja podatków 

Z podatków i opłat lokalnych do budżetu Gminy Koluszki w 2017 r. wpłynęły 42 mln zł. W przypadku udzielania ulg podatkowych w postaci umorzeń, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności podatków, w pierwszej kolejności na tego rodzaju pomoc mogli liczyć podatnicy, których problemy wynikały z nagłych zdarzeń losowych. Ostateczny skutek finansowy wskazanych ulg to kwota 318 tys. zł, w tym umorzenie w wysokości 205 tys. zł. Na raty rozłożono opłaty w wysokości 113 tys. zł. W zakresie poprawności opodatkowania przeprowadzono 11 kontroli nieruchomości, oględzinom poddano 37 nieruchomości. Przeprowadzono także 19 czynności sprawdzające wiarygodność danych zawartych                                   w informacjach podatkowych.

Struktura budżetu

W 2017 r. dochody Gminy Koluszki wyniosły 89,7 mln zł. Z kolei wydaliśmy 100,4 mln zł. Jeśli chodzi o poszczególne grupy wydatków, najwięcej przeznaczyliśmy na zadania oświatowe – 30 mln zł. Kolejna grupą, na którą przeznaczamy najwięcej środków to program utrzymania i budowy dróg. W ubiegłym roku na ten cel skierowaliśmy aż 22,5 mln zł. Na prace związane z gospodarką komunalną (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, składowiska śmieci, gospodarka odpadami, utrzymanie terenów zielonych) gmina wydatkowała 5,5 mln zł. Ostatnią grupą, która z roku na rok angażuje coraz większe środki, to pomoc społeczna. Po dojściu Programu 500+, na ten cel nasza gmina przeznaczyła aż 27,9 mln zł.

image_pdfimage_print