PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2022 roku

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 2020 roku obligatoryjnie w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest nieodpłatna mediacja.
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

W 2022 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 4 dni w tygodniu
w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 9.00 13.00
Wtorek 12.00 16.00
Środa 9.00 13.00
Czwartek 9.00 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi,
90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3, działający przez 1 dzień w tygodniu:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Piątek 10.00 14.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą 90-057 Łódź,
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A.

 

 

 

 

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskiego
w Rzgowie,95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 10.00 14.00
Czwartek 11.00 15.00
Piątek 10.00 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13, działający przez 2 dni w tygodniu
w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Wtorek 9.00 13.00
Środa 11.00 15.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 • Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn, działający przez
1 dzień w tygodniu:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 8.00 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Wtorek 10.00 14.00
Środa 12.00 16.00
Czwartek 10.00 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 1 dzień w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Piątek 9.00 13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą 90-057 Łódź,
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A.

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację  zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenia
o których mowa w ww. artykule.

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację lub,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym będzie polegać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym będzie polegać nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja zgodnie z ustawą obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie m.in.:

 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2022 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych będą udzielać adwokaci lub radcy prawni. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwa udzielać będą doradcy o których mowa w art.11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Nieodpłatną mediację we wszystkich punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego prowadzić będzie mediator o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ .

 

Numer telefonu do umawiania wizyt w poszczególnych punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

42 205 03 25

image_pdfimage_print