Przywileje dla przedsiębiorców inwestujących w ŁSSE, Podstrefa Koluszki


W dniu 31 marca 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 51, poz. 404). Na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia obszar ŁSSE zwiększył się o nowe tereny inwestycyjne w obrębie istniejących oraz nowo utworzonych podstref ŁSSE, m.in. na wniosek Miasta Koluszki utworzona została Podstrefa Koluszki ŁSSE. W dniu 20 października 2009 roku Gmina Koluszki podpisała umowę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną o współpracy w zakresie przeprowadzania przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

MiŚP – warunki, jakie należy spełnić

Małe i Średnie firmy również mogą z powodzeniem rozpocząć działalność w Strefie.
Dla spółek sektora MŚP została przygotowana specjalna oferta. Małe i Średnie spółki, które zainwestują w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet 70% poniesionych nakładów lub dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników.

Dla dużych przedsiębiorstw poziom pomocy publicznej wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Podstawowe warunki uzyskania zezwolenia na działalność w ŁSSE

Firma aby uzyskać zezwolenie na działalność w Strefie musi zainwestować min. 100.000 euro, udział środków własnych co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji. Ponadto musi utrzymać inwestycje w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP) i utrzymać poziom zatrudnienia przez co najmniej 5 lat ( 3 lata dla MŚP). Dodatkowo prowadzenie działalności gospodarczej, na którą zezwolenie może być wydane, zwolnienia podatkowe przysługują z tytułu działalności gospodarczej, która jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ogólne przywileje dla inwestora (pomoc publiczna, podstawowe warunki, zezwolenia) w Gminie Koluszki

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w ramach ŁSSE są uprawnieni do korzystania z pomocy publicznej w postaci: zwolnienia z podatku dochodowego W SSE, zwolnienia z podatku od nieruchomości, grantów rządowych i grantów finansowanych ze środków unijnych. Taka możliwość istnieje jedynie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo, każdemu inwestorowi przypisany jest menedżer projektu, który asystuje mu podczas całego procesu inwestycyjnego.

Inwestorzy działający w ŁSSE korzystają z pomocy publicznej na wspieranie nowych inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

Pomoc publiczna udzielana jest w postaci całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego, z którego przedsiębiorca korzysta aż do momentu wyczerpania kwoty pomocy (najpóźniej do 2017 r.).

Poziom pomocy publicznej w %

Wielkość pomocy : kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy:
70% dla małych przedsiębiorstw
60% dla średnich przedsiębiorstw,
50% dla dużych przedsiębiorstw.

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności:

produkcyjnych (w tym przetwórstwo spożywcze),
usługowych (w tym transportowych i magazynowania),
w ramach sektora BPO (w tym informatycznych, badawczo-rozwojowych, księgowość, rachunkowość, call centrem.)

Koszty kwalifikowane z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy:

Wydatki związane z dwuletnimi kosztami pracy nowo zatrudnionych pracowników, które obejmują koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o płatności związane z ich zatrudnieniem ponoszone przez przedsiębiorcę.

Koszty kwalifikowane z tytułu nowej inwestycji:

cena nabycia własności lub użytkowania gruntów,
cena nabycia lub koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych ( pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z przepisami, do składników majątku podatnika),
koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
koszt powiązany z najmem lub dzierżawą gruntów, budowli, budynków-pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (3 lata dla MŚP), licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji,
cena nabycia wartości prawnych i niematerialnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, know-how, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
cena nabycia aktywów innych niż grunty, budowle, budynki objęte najmem lub dzierżawą w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego.

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania ŁSSE (2020 rok). Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości! Najwyższy poziom pomocy publicznej w Europie!

Formy pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielana jest przez państwo członkowskie poprzez uprzywilejowanie produkcji pewnych wyrobów lub niektórych przedsiębiorstw. Pomoc publiczna może być przyznawana na podstawie programów pomocowych, które zostały zatwierdzone przez KE, wsparcia notyfikowanego indywidualnie przez KE, a także udzielana jako pomoc de minimis, czyli pomoc o wartości nieprzekraczającej 200 tys. euro ( w niektórych przypadkach 100 tys. euro) w okresie 3 lat. Wyróżnić można :
– pomoc regionalną – która jest przyznawana na realizację nowych inwestycji, projektów związanych np. z utworzeniem , rozbudową , wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub utworzeniem nowych miejsc pracy;
– pomoc sektorową – przyznawaną wyłącznie w ramach wskazanych sektorów gospodarki np. sektor górnictwa węgla, budownictwa okrętowego;
– pomoc horyzontalną – przyznawana jest na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju i badań, związana z działaniami na rzecz ochrony środowiska, rozwoju MŚP, dotyczących szkoleń i zatrudniania pracowników.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie w różnych formach. Najbardziej atrakcyjną formą pomocy publicznej są dotacje, ulgi i zwolnienia podatkowe. Udzielane dofinansowanie może stanowić także dokapitalizowanie przedsiębiorstwa na korzystniejszych warunkach od oferowanych na rynku, preferencyjne kredyty i pożyczki, gwarancje kredytowe.
Formy pomocy publicznej są zróżnicowane pod względem źródła wsparcia. Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje i prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego. Gminy mogą udzielić wsparcia przedsiębiorcom w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości. Pomoc publiczna taka jak dotacja jest udzielana głównie w ramach programów pomocowych z funduszy strukturalnych UE.