„Przebudowa dróg w osiedlu ”Łódzkie I” w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego”


Głównymi celami projektu pn.: „Przebudowa dróg w osiedlu ”Łódzkie I” w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i poprawa jakości życia mieszkańców gminy Koluszki poprzez przebudowę infrastruktury drogowej. Wybudowanie kanalizacji deszczowej pozwoli na oczyszczanie wód powierzchniowych spowodowanych transportem samochodowym, poprawi stan środowiska naturalnego i zapobiegać będzie skutkom lokalnych podtopień w przypadku wystąpienia opadów nawalnych.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostaną drogi gminne na osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach o łącznej długości ok. 5,5 km. Wykonane zostaną  nowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej, chodniki dla pieszych oraz  indywidualne zjazdy do posesji. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z wpustami deszczowymi o łącznej długości ok. 2 km. oraz przewiert pod torami PKP.