Projekt “Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie”

W dniu 12 listopada 2012 r. Gmina Koluszki podpisała umowę z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, przedsiębiorczość. Całkowita wartość projektu wynosi 5 586 561,33 PLN z czego kwota dofinansowania z RPO WŁ to 846 179,35 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Koluszki poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Nasiennej. Cele szczegółowe tego projektu to: zapewnienie w ramach terenu inwestycyjnego infrastruktury kanalizacji sanitarnej, drogowej, ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej i odwodnienia, a także usunięcie kolizji linii elektroenergetycznych. Umożliwi to kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych i będzie powodować oddziaływania w postaci: stworzenia warunków infrastrukturalnych do pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz do rozwoju dużych przedsiębiorstw na obszarze wsparcia, wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gminy, zwiększenia liczby potencjalnych inwestorów zewnętrznych zainteresowanych lokowaniem kapitału w obrębie terenu inwestycyjnego, wzrost warunków życia na obszarze oraz poprawy warunków na lokalnym rynku pracy, zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców gminy.

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w miejscowości Koluszki.
Etap 1 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej- w jego ramach realizowane było zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasienna w Koluszkach; realizację zadania zakończono w 2008 r.,

Etap 2 to rozbudowa ulicy Nasiennej wraz z budową jednostronnego chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia z usunięciem kolizji kablowych NN i SN jest w trakcie realizacji- w ramach tego etapu są realizowane następujące zadania: roboty drogowe, roboty elektryczne- kolizje, budowa kanalizacji deszczowej ulicy Nasiennej w Koluszkach, oraz rów odwadniający. Planowana data zakończenia etapu drugiego to czerwiec 2012 r.

Etap 3- przebudowa linii napowietrznej 110 kV oraz linii kablowej 15 kV kolidujących
z terenem LSSE Podstrefy Koluszki- w ramach etapu zostaną zrealizowane następujące zadania: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z przewodem OPGW w Koluszkach ul. Nasienna, nadzór inwestorski i autorski, przebudowa linii napowietrznej 110 kV kolidującej z terenem LSSE Podstrefy Koluszki, budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia. Rozpoczęcie tego etapu planuje się w II kwartale 2012 r., Etap ten planuje się zakończyć w III kwartale 2012 r.
Ponadto w ramach projektu realizowane jest zadanie: promocja projektu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji przedmiotowego projektu to luty 2013 r.

RPO_n_mini

image_pdfimage_print