Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”.

is_ue_logo

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu: 29 091 978,23 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 699 439,68 PLN
Głównym celem projektu jest likwidacja źródeł skażenia środowiska, a tym samym przyczynienie się do wypełnienia wymogów Dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wyposażenie miasta Koluszki w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz sprawną i efektywną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków będzie spełniać wymagania dyrektywy w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
-Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 15,6 km,
-Budowę sieci wodociągowej o długości 0,6 km,
-Przebudowę sieci wodociągowej o długości 1,04 km,
-Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach przy ul. Reymonta.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach (etapy I-IV zrealizowane w latach 2009-2013), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach (I etap zrealizowany w 2012 roku), budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach (realizacja rozpoczęta w 2014 roku), rozbudowę i przebudowę części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach (realizacja rozpoczęta w 2014 roku) oraz planowane do realizacji w 2015 roku zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I – etap V oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach – II etap.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektów ekologicznych w postaci podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 1757 osób oraz 75 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców) z obiektów użyteczności publicznej, redukcji ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wypełnienia wymogów Dyrektywy Nr 91/271/EWG.

www.pois.gov.pl

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

image_pdfimage_print