Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach

W dniu 29 kwietnia 2011r. Gmina Koluszki podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania II. 6 Ochrona powietrza. Całkowita wartość projektu wynosi 941 309,91 PLN z czego środki EFRR stanowią 800 113,42 PLN.

Głównym celem projektu jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Przedszkola Nr 2 nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska. Projekt wpłynie pozytywnie na równość szans, gdyż dzięki realizacji projektu wyrówna się dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej jakim jest publiczne przedszkole.

W ramach termomodernizacji Przedszkola nr 2 wykonane zostaną następujące roboty:

-ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

-modernizację sytemu CWU polegającej na wykonaniu instalacji solarnej do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej,

-modernizację instalacji CO polegającej na kompleksowej wymianie instalacji CO wraz z wymianą węzła cieplnego kompaktowego oraz regulacją instalacji dostosowywującą parametry pracy do potrzeb budynku ocieplonego.

W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia robót termomodernizacyjnych objętych umową o dofinansowanie to 30 września 2012r.

Równolegle prowadzone są roboty związane z remontem Przedszkola Nr 2.

RPO_n_mini

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print