Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Koluszek na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
−    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 12 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print