Program „Czyste powietrze” – dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie: dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Warunki dofinansowania

  1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie
  2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat
  3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia.

Kwalifikowalność wydatków

  1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
  2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
  3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł

Rodzaje przedsięwzięć

  1. Dofinansowaniu podlegają takie przedsięwzięcia jak:

– demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji

– instalacja urządzeń i instalacji: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami

– zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne

– wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Info: www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

 

KONTAKT MAILOWY

DORADZTWO ENERGETYCZNE ŁÓDŹ:doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Magdalena Jankowska-Kostrzewa                42 663 41 42   mjankowska@wfosigw.lodz.pl

Grzegorz Leszczyk                                        42 663 41 43   gleszczyk@wfosigw.lodz.pl

Michał  Ochota                                              42 663 41 41  mochota@wfosigw.lodz.pl

Anna Sicińska                                               42 663 41 44   asicinska@wfosigw.lodz.pl

Małgorzata Skupińska                                    42 663 41 40   mskupinska@wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print