Plan Zagospodarowania dla nowego osiedla mieszkaniowego w Żakowicach

Powstaje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Żakowic. Nowe osiedle ma powstać po drugiej stronie Osiedla Łódzkie II i ulicy Piotrowskiej.

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób mogą być, m.in. budowane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Koluszkach plany miejscowe dla danego obszaru, uchwalane przez Radę Miejską, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Udział mieszkańców w sporządzaniu planu ma charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Burmistrz poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przyszłego osiedla mieszkaniowego w Żakowicach Gmina Koluszki zaplanowała na miesiąc czerwiec tego roku. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie. Zaplanowano wydzielenie na tym obszarze około 400 nowych działek.

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Burmistrza i radnych.

image_pdfimage_print