Pierwsze wybory sołtysów i rad sołeckich już za nami

Mieszkańcy Stefanowa, Stamirowic, Leosina, Długiego i Turobowic – jako pierwsi w Gminie Koluszki dokonali wyborów swoich sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 – 2023. Poświęcone temu celowi zebrania wiejskie, dla każdego z trzech sołectw odbyły się w sobotę 2 marca w Szkole Podstawowej w Długiem. Z ramienia samorządu w spotkaniach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Sokołowski, Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat, Z-ca Burmistrza – Krystyna Lewandowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Anna Szostak, Sekretarz – Beata Kusiak-Stanisławska, Skarbnik – Bogusława Kubicz, Dyrektor ds. Inwestycji – Mateusz Karwowski, Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Gminy – Szymon Adamczyk i radny Rady Miejskiej – Jarosław Kłosiński.

Sołectwo Stefanów

Jako pierwsi sołtysa i radę sołecką wybierali mieszkańcy Stefanowa. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie, które ze swojej działalności w minionej kadencji złożyła obecna sołtys – Agnieszka Wójcik. Dotychczasowa praca pani Agnieszki na rzecz mieszkańców Sołectwa Stefanów została nagrodzona brawami, a na liście kandydatów na Sołtysa Stefanowa nowej pięcioletniej kadencji znalazło się tylko jedno nazwisko – Agnieszka Wójcik. Na zgłoszoną kandydatkę na sołtysa, swoje głosy poparcia w głosowaniu tajnym oddali wszyscy obecni na spotkaniu. Do rady sołeckiej w Stefanowie wybrano: Tomasza Mikina, Janusza Barjasz, Annę Koluszkowską i Roberta Pietrzyka. Podczas dyskusji kończącej zebranie poruszono kwestie dotyczące wywozu odpadów komunalnych, działalności oczyszczalni ścieków, możliwości pozyskiwania środków finansowych dla sołectwa, współpracy Gminy Koluszki z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz wysokość opłat za energię elektryczną.

Sołectwo Stamirowice-Leosin

Dwie godziny później, swojego sołtysa i radę sołecką wybierali mieszkańcy Sołectwa Stamirowice-Leosin. Na 120 osób uprawnionych do głosowania, na zebranie przybyły 43 osoby. Z uwagi na fakt, że na zebranie przybyło zdecydowanie więcej osób niż wymagane 10% uprawnionych do głosowania, głosowanie odbyło się w I terminie. Na wstępie ustępująca sołtys – Katarzyna Staroń złożyła sprawozdanie ze swej dotychczasowej działalności na rzecz sołectwa. Zapewniła zebranych, że jako nowo wybrana radna Rady Miejskiej w Koluszkach, z jeszcze większym zaangażowaniem będzie działać na rzecz społeczności lokalnej.  W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, na jedyną zgłoszoną kandydatkę na sołtysa – Anetę Krawczyk, swoje głosy poparcia oddali wszyscy obecni na zebraniu. Do rady sołeckiej Sołectwa Stamirowice-Leosin zostali wybrani: Władysław Czuj, Katarzyna Klimacka, Dorota Michniewska-Danielewicz, Justyna Sapieszek i Katarzyna Staroń. Problemy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy podczas dyskusji kończącej spotkanie dotyczyły poprawy stanu dróg na terenie sołectwa, zablokowania możliwości budowy kurników na skalę przemysłową, możliwości pozyskiwania środków finansowych na rzecz sołectwa oraz stanu cmentarza we wsi Stamirowice i placu przy cmentarzu w Koluszkach.

Sołectwo Długie

„Wyborczą” sobotę w Gminie Koluszki zakończyły wybory w sołectwie Długie – Turobowice. W zebraniu uczestniczyło 35 osób. Sołtys minionej kadencji pan Andrzej Lewandowski, podziękował mieszkańcom za współpracę i złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności informując jednocześnie, że nie zamierza ubiegać się o reelekcję.

Na funkcję sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę – panią Ewę Gajewską. Kandydatka otrzymała 31 głosów ,,za” i 4 głosy ,,przeciw”. Do rady sołeckiej Sołectwa Długie – Turobowice weszli: Włodzimierz Kłosiński, Krzysztof Wieczorek, Kamil Piekarek, Leszek Cieślak i Małgorzata Retwińska. Wszystkim nowo wybranym sołtysom, jako pierwszy gratulacje złożył Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat.

image_pdfimage_print