Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul. Generała Maczka

Burmistrz Koluszek ogłasza:

 pierwsze przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Koluszki, przy  ul. Generała Maczka, stanowiących własność Gminy Koluszki:

–    działka nr 1304/1 o pow. 2258 m2, cena wywoławcza 225 800,00 zł,  wadium  22 600,00 zł,

–    działka nr 1304/2 o pow. 1697 m2, cena wywoławcza 169 700,00 zł,  wadium 17 000,00 zł.

Do cen wylicytowanych zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 Przetargi odbędą się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 5 grudnia 2016 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie  i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto. Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszonenia o przetargach wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print