Partnerstwo publiczno - prywatne


Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP to współpraca stworzona w oparciu o umowę długoterminową pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo to może obejmować takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, parkingi, szkoły, centra sportowo-rekreacyjne, siedziby władz publicznych czy też gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.

Ustawa z dnia 19.12.2008 o partnerstwie publiczno prywatnym. (Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.)

Ta wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego jest stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego jest, bowiem świadczenie usług publicznych, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski.

PPP nie jest więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. PPP jest połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej. Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje gospodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umiejętności, dając tym samym szansę na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie efektywności ich wytwarzania.

Rodzaje umów (formy współpracy):

– Eksploatacja i utrzymanie
– Projektowanie i budowa
– Projektowanie, budowa i eksploatacja
– Rozbudowa “wokół bazy”
– Dzierżawa i sprzedaż
– Okresowa prywatyzacja
– Dzierżawa (sprzedaż), modernizacja i eksploatacja
– Budowa, eksploatacja i przekazanie
– Budowa, przekazanie i eksploatacja
– Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja