Oświata w liczbach

Wydatki na szkoły i przedszkola

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach pracowało 297 nauczycieli oraz 141 pracowników administracji i obsługi. Pod swoją opieką przedszkola posiadały 752 wychowanków, szkoły podstawowe 1407 uczniów, gimnazja 621 uczniów. W roku 2016 r. na zadania związane z działalnością szkół (bez zadań inwestycyjnych), Gmina Koluszki przeznaczyła 17,3 mln zł, z czego 14 mln pochodziło z budżetu państwa, a 4,4 mln zł ze środków własnych.

Jeśli chodzi o przedszkola, w 2016 r. na utrzymanie tych placówek Gmina Koluszki przeznaczyła 7,15 mln zł, w tym aż 5,28 mln zł pochodziło ze środków własnych. Dochody przedszkoli wyniosły 878 tys. zł, a 986 tys. zł dołożył budżet państwa.

Podsumowując, łącznie na wszystkie zadania związane z oświatą w 2016 r. (w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3,2 mln zł), Gmina Koluszki przeznaczyła 27,9 mln zł. Dochody do budżetu naszej gminy w tym samym roku wyniosły 90,9 mln zł. – W ubiegłym roku z budżetu Gminy Koluszki do oświaty dopłaciliśmy 13,5 mln zł. Uważam to za powód do dumy. Za ten mecenat dla oświaty, panu burmistrzowi oraz radnym serdecznie dziękuję – skomentowała w trakcie sesji Rady Miejskiej raport o stanie oświaty w Gminie Koluszki, zastępca burmistrza Koluszek Krystyna Lewandowska.

Wykształcenie kadry pedagogicznej

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiada 97 proc. nauczycieli zatrudnionych w naszych gminnych placówkach. 3 proc. to nauczyciele posiadający tytuł licencjata i przygotowanie pedagogiczne. Najwyższym stopniem zawodowym (nauczyciela dyplomowanego), w roku szkolnym 2016/2017 legitymowało się 43 proc. spośród ogółu zatrudnionych. 36 proc. kadry pedagogicznej to nauczyciele mianowani. Nauczyciele kontraktowi to 18 proc., a stażyści – 3 proc.

Demografia w przedszkolach

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli zgłoszonych zostało 757 dzieci. Nie przyjęto 16 dzieci (2proc.) w wieku 3 lat oraz 5 dzieci (0,7 proc.) w wieku 2,5 lat. Choć w roku szkolnym 2016/2017 zniesiony został obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich, w szkole podstawowej rozpoczęło naukę 25 sześciolatków, czyli 10 proc. ogółu.

Z danych demograficznych dla naszej gminy jasno wynika, że w kolejnych latach raczej nie możemy spodziewać się znacznego wzrostu liczby urodzeń. A zatem teoretycznie o miejsce w przedszkolu powinno być łatwiej. Od 2002 r. do 2010 r. w naszej gminie liczba dzieci sukcesywnie wzrastała ze 198 do 270 urodzeń. Było to tzw. echo wyżu demograficznego z przełomu lat 70/80. Jednak już w kolejnych latach liczba urodzeń zaczęła spadać, aż do osiągniecia 183 urodzeń w 2013 r. W ostatnich trzech latach odnotowujemy kolejny, ale już znacznie słabszy przyrost urodzeń. Analitycy zjawisko to tłumaczą ostatnim zrywem wyżu początku lat 80-tych. Są to już bowiem osoby w wieku ok. 40 lat, i dla wielu z nich był to ostatni dzwonek na to, by zdecydować się na kolejne potomstwo. Z pewnością elementem wspierającym ową decyzję okazał się również program 500+.

Jakość kształcenia

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016-2017 pokazały, że jakość kształcenia w naszych placówkach jest na wysokim poziomie. Średnie wyników uzyskiwanych na egzaminie gimnazjalnym przez naszych uczniów, były zdecydowanie wyższe niż średnia krajowa, wojewódzka czy powiatowa.

Poprawiła się sytuacja najbiedniejszych?

W minionym roku szkolnym na stypendia socjalne Gmina Koluszki przeznaczyła 21,5 tys. zł z budżetu państwa oraz 5,3 tys. zł z budżetu gminnego. Średnia kwota stypendium socjalnego na jednego ucznia wyniosła 173 zł. Co ważniejsze, liczba dzieci uprawnionych do otrzymania pomocy spadła ze 186 do 155. Najprawdopodobniej oznacza to, że w przypadku tylu dzieci poprawiła się sytuacja materialna w ich domach. Dochód netto uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego, niezmiennie od 2016 r., wynosi 514 zł.

Pomoc materialna

W minionym roku szkolnym Gmina Koluszki zapewniła dowóz do placówek oświatowych dla 433 uczniów, w tym dla 31 niepełnosprawnych. Dodatkowo, w przypadku 8 uczniów niepełnosprawnych refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół.

W ramach prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, powyższym programem objętych zostało 1567 uczniów. Dodatkowo 30 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymało wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2016”. Gmina Koluszki wspierała także finansowo pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników, którzy zamieszkują nasz teren. Na powyższy cel przeznaczono 47 tys. zł. Zwrot kosztów kształcenia otrzymało 5 pracodawców, u których naukę zawodu pobierało 6 młodocianych pracowników.

image_pdfimage_print