Ogólnopolskie organizacje samorządowe obradowały w Koluszkach

12 maja Gmina Koluszki była gospodarzem spotkania w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład porozumienia, obradowali w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Dodajmy, że nasza gmina, którą na spotkaniu reprezentował Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, a więc jednej z 8 organizacji tworzących OPOS. Od 1 stycznia 2022 r. nasz region sprawuje prezydencję, która zmienia się cyklicznie co pół roku.

Tematy obrad

Pierwszym przyjętym stanowiskiem podczas spotkania w Koluszkach, był dokument przygotowany przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego dotyczący ułatwienia powstawania i funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

W dalszej części spotkania uczestnicy przyjęli zaprezentowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stanowisko w sprawie uaktualnienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Jako trzecie podczas spotkania OPOS w Koluszkach, przyjęto zaprezentowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów stanowisko w sprawie negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych. Uczestnicy spotkania odnieśli się również do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pod koniec obrad podjęto także stanowisko w sprawie skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów JST i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań, czego inicjatorem był Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Na koniec obrad, uczestnicy spotkania przyjęli apel skierowany do przedstawicieli Rządu RP oraz polskich i europejskich organizacji samorządowych w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawicieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych.

Czym jest OPOS?

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.

Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku.

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju.

Dodajmy, że OPOS stale współpracuje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także ministerstwami i innymi urzędami centralnymi, podejmującymi istotne dla JST działania.

Aktualnie wśród sygnatariuszy OPOS jest 8 organizacji:

  • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
  • Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
  • Śląski Związek Gmin i Powiatów,
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
  • Związek Gmin Lubelszczyzny,
  • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,
  • Związek Gmin Pomorskich
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
image_pdfimage_print