OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr  XXXIV/97/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzinach pracy Urzędu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) w Sali Konferencyjno-Widowiskowej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej na adres email: um@koluszki.pl Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

Burmistrz Koluszek