Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Koluszek  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Koluszki.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Koluszki ustalona została w ilości 3 osób.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Koluszki,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

1) obsługa komputera,

2) korzystanie z map cyfrowych,

3) komunikatywność,

4) obowiązkowość,

5) rzetelność.

 1. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

III. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie (wzór do pobrania),

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).

 

 1. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w kancelarii Urzędu (szczegółowe informacje pokój nr 8) w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 44 725 67 47.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
 2. a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
 3. b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
 4. c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 6. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
 7. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
 8. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chałat

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print