Ogłoszenie Burmistrza Koluszek


Burmistrz Koluszek ogłasza:

Czwarty przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

działka nr 580/12 o pow. 0,1907 ha, cena wywoławcza 61 500,00 zł,

wadium 6 200,00  zł, postąpienie 620,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usług.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – RV.

Na sprzedaż w/w nieruchomości były przeprowadzone przetargi w dniu 13.04.2018 r.,   06.07.2018 r. i 12.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali nr 112.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego   w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 1200                      07 stycznia 2019 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 07 stycznia 2019 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.  Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.