Ogłoszenie Burmistrza Koluszek

Burmistrz Koluszek ogłasza:
trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczym nieruchomości, położonej w obrębie 5 miasta Koluszki,
przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 341 o pow. 577 m2, cena wywoławcza 208 900,00 zł,  wadium  21 000,00 zł,
Przetarg odbędzie się w dniu  11 stycznia 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 7 stycznia 2019 r., lub na konto Urzędu
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r. (włącznie).
Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.
Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszenia o przetargach wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty)
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
image_pdfimage_print