OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK z dnia 22.03.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLUSZEK

Na podstawie art. 49 w związku z  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256.), w związku z art. 30, art. 33, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

z a w i a d a m i a m,

1) że na wniosek z dnia 17.03.2021 r. Gminy Koluszki reprezentowanej przez Pana Andrzeja Kozakiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (KM 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (KM 23+714) w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”;
2) zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji                             o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Burmistrz Koluszek,
3) zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia,

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

4) zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia,                                a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu,
5) zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Łodzi.

Z dokumentacją dotycząca ww. wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 (pok. 210) w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi w sprawie planowanej  inwestycji można składać w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data ogłoszenia: 22.03.2021 r.

GOŚ.6220.5.2021

image_pdfimage_print