Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun/opiekunka dziecięca w Żłobku Miejskim w Koluszkach (umowa na zastępstwo)

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także: „RODO”), informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie
  o naborze na wolne stanowiska pracy jest Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza Koluszek.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@odosc.pl
 3. Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą
  przetwarzane w celu zatrudnienia na umowę na zastępstwo w ramach projektu „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na stanowisku opiekun/opiekunka.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy.
 5. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia o naborze nie będą dalej przetwarzane i będą przechowywane zgodnie z wytycznymi dla realizacji projektów z funduszy europejskich.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
  w których zostały zebrane. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  w przypadkach określonych w art. 18 RODO
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

(umowa na zastępstwo)

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Koluszkach

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 2

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • kandydat posiada umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem,
 • kandydat posiada umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),
 • kandydat zna przepisy prawne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
 • zdolności manualne,
 • mile widziane przygotowanie muzyczne.

 

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 • przestrzeganie Praw Dziecka,
 • stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,
 • opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych  i swobodnych,
 • wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,
 • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 • pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały,
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy,
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza Koluszek, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 13. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (dostępne na https://www.koluszki.samorzady.pl)
 14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Gmina Koluszki zapewnia, że żadna osoba przystępująca do naboru nie będzie traktowana w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w Żłobku Miejskim w Koluszkach (umowa na zastępstwo)”, w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00, na adres: Urząd Miejski w Koluszkach – Kancelaria Ogólna, ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print