Nabór na wolne stanowisko pracy: Kucharz/Kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KUCHARZ/KUCHARKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

 

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Koluszkach

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, technik, policealne) lub ukończony kurs gastronomiczny kwalifikacyjny,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kucharz,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres obowiązków na stanowisku

 

 • przyjmowanie za pokwitowaniem w raportach żywieniowych produktów spożywczych z magazynu,
 • dbałość o racjonalne zużycie produktów spożywczych wydanych z magazynu,
 • kontrolowanie jakości surowców i produktów spożywczych otrzymanych z magazynu,
 • dbałość o wysoki stopień higieny osobistej przy produkcji i dystrybucji potraw,
 • przestrzeganie i wdrażanie na stanowisku pracy przepisów związanych z bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach produkcji potraw w celu zapewnienia bezpieczeństwa gotowej potrawy a w szczególności:
 • prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych,
 • prawidłowe prowadzenie procesów obróbki wstępnej,
 • przestrzeganie prawidłowych parametrów procesów termicznych podczas przygotowywania żywności,
 • unikanie zanieczyszczeń krzyżowych, podczas sprzątania i wydawania potraw,
 • unikanie przechowywania surowców oraz gotowych potraw w zakresie “niebezpiecznych temperatur”,
 • prawidłowe prowadzenie procesów mycia i dezynfekcji,
 • prawidłowe postępowanie z “produktami wysokiego ryzyka” m.in.: jajami, świeżym mięsem, świeżym drobiem i rybami,
 • stosowanie zasad i procedur systemu HACCP oraz monitorowanie punktów kontrolnych występujących na etapie przechowywania i przygotowywania posiłków,
 • dbałość o stan techniczny i utrzymanie w czystości, naczyń urządzeń, sprzętu AGD i pomieszczeń kuchennych,
 • właściwe pobieranie i przechowywanie próbek posiłków,
 • współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty

 

 1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie  z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Gmina Koluszki zapewnia, że żadna osoba przystępująca do naboru nie będzie traktowana   w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Kucharz/Kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach”, w terminie do dnia 14 maja 2018 roku  do godz. 15.00, na adres: Urząd Miejski w Koluszkach – Kancelaria Ogólna, ul. 11 Listopada 65,  95 – 040 Koluszki.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print