Nabór do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 7  ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2016 roku poz. 1023) oraz uchwały Nr XXXV/105/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki

Burmistrz Koluszek

ogłasza otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji

 

 1. Nabór trwać będzie w okresie od 21 sierpnia 2017 roku do 4 września 2017 roku do godz. 16.00.
 2. Kategorie kandydatów:
  1. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność społeczna na terenie Gminy Koluszki lub zamierzających ja prowadzić (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne);
  2. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koluszki lub zamierzających ją prowadzić;
  3. Przedstawiciele obszaru zdegradowanego – mieszkańcy Gminy Koluszki, niebędący członkami lub pracownikami organizacji, podmiotów lub organów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt a-b uchwały Nr XXXV/105/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminie Koluszki.
 3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze są opisane w Regulaminie wyznaczania składu
  oraz zasad Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki będącym załącznikiem uchwały, o której mowa w pkt 2b przedmiotowego ogłoszenia.
 4. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – www.koluszki.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach
  -www.koluszki.samorzady.pl
 5. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8.00.-16.00; wtorek 8.00-17.00; piątek 8.00-15.00) lub przesłać na adres pocztowy – Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór
  na Członków Komitetu Rewitalizacji”
  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print